Skip to main content

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố lạng Sơn

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Lãng

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyệnTràng Định

 

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 tháng đầu Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019, sử dụng vốn NSTW thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bắc Sơn

 

Phê duyệt dự toán mua sắm và danh mục thuốc đấu thầu tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2018, sử dụng vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2018, sử dụng vốn NSTW thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cao Lộc

 

Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2018, sử dụng vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia

 

Về việc hướng dẫn quản lý, mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Danh mục dự án đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách địa phương

 

Danh mục dự án đầu tư năm 2018 theo hình thức đối tác công tư PPP 

 

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc-xin thực hiện công tác tiêm phòng gia súc (đợt I) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Danh mục dự án đầu tư công năm 2018 nguồn vốn thu phí

 

Danh mục dự án đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương

 

Danh mục đầu tư vốn nước ngoài năm 2018 nguồn vốn ODA

 

Danh mục dự án đầu tư năm 2018 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

 

Danh mục dự án đầu tư năm 2018 ngân sách trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

 

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng tại khu đất phía Nam Cầu Kỳ Lừa, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn