Skip to main content

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2019

Ngày 11/11/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2019 của UBND tỉnh.

 

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét các dự thảo: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2019, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020, Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách tỉnh, kế hoạch đầu tư công năm 2020, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2019, Báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019, Tờ trình về dự toán năm 2020.

 

Đồng thời, thảo luận về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000, Quy định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”, Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

 

 

Kết luận các nội dung tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ:

 

Đối với dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, đây là nội dung trình lần thứ 2 tại phiên họp UBND tỉnh, dự thảo đã được tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp trước và cơ bản đã hoàn thiện theo đúng chỉ đạo. Tuy nhiên, báo cáo cần bổ sung thêm các nhận định, đánh giá trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, đồng thời, bổ sung thêm các số liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành tỉnh.

 

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch yêu cầu: các sở, ban, ngành nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng, đề xuất các nhiệm vụ thiết thực, còn khó khăn trong triển khai thực hiện, những nhiệm vụ có tính lan tỏa lớn và có thể định lượng, đánh giá được.

 

Với chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh, Chủ tịch cơ bản nhất trí với các nội dung tại dự thảo. Đồng chí lưu ý, đối tượng thực hiện chính sách cần tích hợp quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị soạn thảo cần rà soát, xem xét kỹ lại cơ chế thực hiện hỗ trợ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

Đối với dự thảo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, Sở Xây dựng, đơn vị chủ trì dự thảo cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại cuộc họp, rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý xây dựng Đồ án. Bổ sung thêm một số nội dung như: cơ cấu sử dụng đất, mật độ sử dụng đất, bố cục không gian quy hoạch, việc bổ sung các phân khu chức năng, các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, các cơ chế, chính sách ưu tiên thực hiện...; đồng thời, làm rõ một số chỉ tiêu, số liệu tại Đồ án. Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện, trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/11.

 

Với Quy định tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với điều kiện xét tặng, đối tượng xét tặng, mức tiền thưởng như tại dự thảo. Thống nhất mỗi lần xét tặng danh hiệu đối với 10 đến 15 cá nhân, việc xét tặng thực hiện 05 năm 1 lần vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh. Sở Nội vụ, đơn vị dự thảo cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

 

Các nội dung còn lại tại phiên họp, đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt theo đúng quy định./.

 

Phương Linh