Skip to main content

Sơ đồ Cổng thông tin điện tử Tỉnh Lạng Sơn

Submitted by Ban biên tập Cổng on 16 November 2017

Trang chủ

Giới thiệu

•       Giới thiệu chung về điều kiện kinh tế tự nhiên, xã hội 

•       Di tích lịch sử văn hóa

•       Đơn vị hành chính

•       Tổ chức bộ máy

           •      Uỷ ban nhân dân dân tỉnh      

                      + Chức năng nhiệm vụ

                        + Thường trực UBND tỉnh

                        + Các cơ quan chuyên môn trực thuộc

Tin tức sự kiện

•        Kinh tế

•        Khoa học công nghệ

•        Văn hóa xã hội  

•       An ninh quốc phòng

 

Dịch vụ công trực tuyến

Công báo tỉnh Lạng Sơn

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

 

Thông tin chỉ đạo điều hành

•        Thông báo mời họp

•        Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh

•        Lịch làm việc của lãnh đạo UBND Tỉnh

•        Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư

•        Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

•        Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp

•        Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

•        Công khai ngân sách

 

Thông tin tuyên truyền

•        Hỗ trợ doanh nghiệp

•        Phòng chống thiên tai    

•        Thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú    

•        Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội    

•        Tuyên truyền HIV -AIDS    

•        Đề án chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng    

•        Tội phạm mua bán người    

•        Đề án phát triển nghề công tác xã hội    

•        Đề án tăng cường công tác PBGD pháp luật về khiếu nại, tố cáo

•        Đề án tri thức trẻ tình nguyện tăng cường các xã nông thôn miền núi    

•        Phòng chống tội phạm    

•        Phòng chống mại dâm    

•        Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

•        Chống các hành vi sai phạm về pháo    

•        An toàn giao thông    

•        Hỗ trợ người khuyết tật    

•        Phổ biến pháp luật về PCTN    

•        Phòng chống ma túy    

•        Biên giới và hải đảo Việt Nam

Thông tin hữu ích

•        Số liệu thống kê

Liên hệ

•        Liên hệ