Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày 15/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh với 267 điểm cầu và trên 10.300 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 116-NQ/TU và Đề án số 08-ĐA/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung nêu rõ lí do Ban Thường vụ xây dựng Đề án và ra Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ; những quan điểm mới, chủ trương, nội dung mới, quan trọng của Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể Nghị quyết đề ra.

 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Đề án

Mục tiêu chung của Nghị quyết, Đề án nhằm xây dựng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức và kỹ năng công tác; có khát vọng, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững. Chỉ tiêu Nghị quyết xác định, phấn đấu tỷ lệ bình quân cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện và dưới 35 tuổi cấp xã) đến năm 2025 tham gia BCH Đảng bộ tỉnh đạt 10% trở lên, cấp ủy cấp huyện 20% trở lên, cấp ủy cấp xã 25% trở lên và đến năm 2030 chỉ tiêu cấp tỉnh và cấp huyện tăng thêm 5%, duy trì tỷ lệ cấp xã; phấn đấu bổ nhiệm cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 đạt tỷ lệ 10% trở lên, đến năm 2030 đạt 15% trở lên trong tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;… Nghị quyết, Đề án cũng nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra.

 

Đây là Nghị quyết và Đề án về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đầu tiên được phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã và diễn ra trong bối cảnh Trung ương và tỉnh đang nỗ lực tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị và từng đồng chí cán bộ, đảng viên cần xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, Đề án; phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Đề án để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cùng đó, tăng cường sự giám sát của Nhân dân về quá trình triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ở các cấp, các ngành, các địa phương.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.