Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 04-01-2024 0
Dự thảo Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 29-12-2023 0
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 03-12-0023 0
Dự thảo Quyết định bổ sung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 03-12-2023 0
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư 01-12-2023 0
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 30-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 24-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết về việc miễn lệ phí đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2030 Sở Tài chính 23-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh 21-11-2023 0
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 20-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố... Sở Nội vụ 20-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030 Sở Giao thông vận tải 18-11-2023 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QÐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sở Xây dựng 13-11-2023 0
Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 11-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Ngoại vụ 03-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 03-11-2023 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường 03-11-2023 0
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường 03-11-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 02-11-2023 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 28-10-2023 0