Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Lấy ý kiến nhân dân danh sách cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Sở Nội vụ 07-08-2021 0
Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân dự kiến đề nghị tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” Sở Nội vụ 12-08-2021 0
Dự thảo Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 Sở Tài chính 26-08-2021 0
Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025. Sở Tài chính 20-08-2021 0
Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng cống hiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Bà Vũ Thị Tuyến)) Sở Nội vụ 20-08-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành giá cung cấp dịch vụ công giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 16-08-2021 0
Dự thảo QĐ ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác... Sở Tài nguyên và Môi trường 16-08-2021 0
Quyết định ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng; phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 15-08-2021 0
Dự thảo Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Sở Khoa học và Công nghệ 05-08-2021 0
Danh sách cá nhân đề nghị Chủ tịch nước Tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc Sở Nội vụ 28-06-2021 0
Dự thảo ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 16-07-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 15-07-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 07-07-2021 0
Ddự thảo Quyết định, quy định của UBND tỉnhvề cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định cưvà dân cưđể phục vụ giải phóng mặt bằng các Dự án khi Nhà nước thu hồi đất do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để xây dựng Dự án trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 04-07-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Khoa học và Công nghệ 03-07-2021 0
Danh sách các cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba Sở Nội vụ 01-07-2021 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình GTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Lần 02) Sở Giao thông Vận tải 01-07-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với Hội thẩm nhân dân tham gia nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Hội đồng nhân dân tỉnh 28-06-2021 0
Dự thảo Quyết định Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 26-06-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 Văn phòng UBND tỉnh 26-06-2021 0