Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyêt định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 24-06-2022 0
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 24-06-2022 0
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Ban Dân tộc 19-06-2022 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 13-07-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 12-06-2022 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 10-06-2022 0
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 09-06-2022 0
Dự thảo tờ trình, nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 13-05-2022 0
Dự thảo Nghị quyết ban hành về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 05-06-2022 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Sở Công thương 29-05-2022 0
Dự thảo Nghị quết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22-05-2022 0
Ban hành quy định một số chế độ, nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn Hội đồng nhân dân tỉnh 11-05-2022 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 05-05-2022 0
Dự thảo Quyết định quy định trình tự, thời hạn lập, xét duyệt và thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 05-05-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành giá cung cấp dịch vụ công giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 05-05-2022 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác... Sở Tài nguyên và Môi trường 05-05-2022 0
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác cát, sỏi, cuội kết đồi làm vật liệu xây dựng thông thường, mỏ Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 10-04-2022 0
Dự thảo Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 25-04-2022 0
Dự thảo Quyết định quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 25-04-2022 0
Dự thảo đề cương chi tiết Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 23-04-2022 0