Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Lấy ý kiến tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo công trạng và thành tích đạt được Sở Nội vụ 28-09-2020 0
Tóm tắt thành tích của 03 tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Sở Nội vụ 26-09-2020 0
Dự thảo Quyết định phân công thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 16-10-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 14-10-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 11-10-2020 0
Dự thảo Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo 09-10-2020 0
Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017... Sở Tài chính 07-10-2020 0
Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Công thương 25-09-2020 0
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ nội dung về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 25-09-2020 0
Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên phố tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17-09-2020 0
Dự thảo QĐ bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của YBND tỉnh về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước... Sở Y tế 13-09-2020 0
Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 24-08-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 27-08-2020 0
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 17-08-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 08-08-2020 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nội dung và mức chi đối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Khoa học và Công nghệ 29-07-2020 0
Danh sách cá nhân đề nghị khen thưởng cống hiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sở Nội vụ 02-07-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Ngoại vụ 10-07-2020 0
Danh sách tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập - Lao động Sở Nội vụ 05-07-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 01-07-2020 0