Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 29-05-2021 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn Sở Giao thông Vận tải 26-05-2021 0
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo 20-05-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 15-05-2021 0
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐNDKXIV ngày 16/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XIV - kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện và thành phố Sở Nội vụ 15-05-2021 0
Danh sách trích ngang tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì Sở Nội vụ 22-04-2021 0
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài nguyên và Môi trường 09-05-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 05-05-2021 0
V/v Lấy ý kiến nội dung Dự thảo quy định về về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 15-04-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 26-04-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 22-04-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định Sở Y tế 15-04-2021 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch và Đầu tư 15-04-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05-04-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 05-04-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 25-03-2021 0
Dự thảo Quyết định quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 25-03-2021 0
Đăng tải danh sách tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba Sở Nội vụ 29-02-2020 0
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 09-03-2021 0
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh 09-03-2021 0