Ngày 22/10/2020, Sở Công thương tổ chức hội nghị tập huấn cho tổ chức, cá nhân tham gia chu trình OCOP và kết nối nguồn hàng vào điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện; các doanh nghiệp kinh doanh, các cơ sở, hộ sản xuất sản phẩm OCOP đã được phổ biến các nội dung trong chương trình như: Giới thiệu tổng quan về chu trình xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP; giới thiệu về việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; triển khai Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; hướng dẫn một số quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của ngành Công thương,…

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh có kiến thức tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn, phát triển kỹ năng bán sản phẩm OCOP. Từ đó có định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với thực tiễn; đồng thời, góp phần kết nối giao thương, đưa sản phẩm OCOP vào trưng bày và bán tại các địa điểm thuận tiện tại địa phương./.

 

Vi Hoa