Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1051/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty TNHH Yên Vượng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
357/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn
2749/VP-THNC Về việc bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025
2748/VP-KGVX về việc triển khai thực hiện hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
2745/VP-THNC về việc thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và hoàn thiện danh sách viên chức dự thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020
2744/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VJEPA
2743/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ tư, dự án LRAMP
2741/VP-KT về việc rà soát, cung cấp thông tin việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Văn Lãng 2, huyện Văn Lãng
2739/VP-KT về việc góp ý cho kết quả chấm điểm chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm 2021.
2731/VP-THNC về việc tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
2730/VP-KT về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn bảo vệ và phát triển rừng thực hiện Chương trình PTLNBV và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030
2727/VP-TTPVHCC về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn
2726/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
2725/VP-TTPVHCC về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 406/QĐ-TTg
1050/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
1048/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố
1047/QĐ-UBND Về việc giải thể Hội Sản xuất và kinh doanh hồng không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng Sơn
1045/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1044/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0 - Km3, ĐT.238
1043/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí và Danh mục, giá trị tài sản sử dụng nguồn kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 sau sửa chữa nâng cấp do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn thực hiện
1042/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km40 - Km44+600, ĐT.243
354/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 (Ngày 16 tháng 6 năm 2022)
2722/VP-KT Về việc khẩn trương tham mưu phương án dự kiến phân bổ vốn thực hiện 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
2719/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
2716/VP-KT về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu, xây dựng đại lý hải quan hoạt động chính quy, chuyên nghiệp
2715/VP-KT về việc giao nghiên cứu, dự thảo văn bản của Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo NCTKT dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đông Đăng
2712/VP-KT về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
2711/VP-KGVX về việc Báo cáo công tác phòng, chống dịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
143/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025
1040/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Văn Vỉ (đoạn từ đường Hùng Vương đến Trung tâm điều dưỡng người có công) và đường Đèo Giang (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Tổ Sơn
1038/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
355/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1046/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng
1044/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0 - Km3, ĐT.238
1042/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km40 - Km44+600, ĐT.243
1040/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Văn Vỉ (đoạn từ đường Hùng Vương đến Trung tâm điều dưỡng người có công) và đường Đèo Giang (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Tổ Sơn
1038/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1039/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng mỏ đất san lấp Minh Sơn 2, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1037/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1036/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan