Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2234/QĐ-UBND Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020 (ban hành kèo theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn))