Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
114/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
70/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023
28/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 (Chủ tịch UBND tỉnh)
677/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022 (Chủ tịch UBND tỉnh)
638/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 (của Chủ tịch UBND tỉnh)
579/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022
516/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022
450/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022
406/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022
399/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022
355/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022
268/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022
216/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022
151/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022
96/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2022
43/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2022
729/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021
680/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021
620/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021
540/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021
463/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân kỳ tháng 8/2021 (Chủ tịch UBND tỉnh)
463/TB-UBND Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021
405/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021
328/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021
264/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021
205/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021
135/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021
91/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021
47/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021
690/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020
639/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020
578/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020
515/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020
455/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020
382/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020
330/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020
282/TB-UBND Kết quả tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh
273/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020
259/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020
164/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020