Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
86/BC-UBND Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
83/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2023
77/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
47/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
47/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
38/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023
34/BC-UBND Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
32/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
33/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
659/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2022
639/BC-UBND Báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
635/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền năm 2022
632/BC-UBND Tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
624/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2023
616/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
611/BC-UBND Báo cáo tham luận Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội; kết hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại.
595/BC-UBND Kết quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 (bản chính thức sau thẩm tra)
585/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022
568/BC-UBND Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
565/BC-UBND Kết quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
564/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023
563/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
535/BC-UBND Về việc đầu tư Dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
511/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
504/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
486/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022
481/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
458/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2022 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (Phục vụ buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV)
287/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022
231/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
170/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022.
420/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Quý IV năm 2021
378/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
334/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
314/BC-UBND Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực biên giới năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021
291/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 (hoàn thiện sau thẩm tra HĐND tỉnh)
228/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021
191/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021
133/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
93/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021