Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
403/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
327/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 (hoàn thiện sau thẩm tra)
327/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 (hoàn thiện sau thẩm tra)
303/BC-UBND Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn 5 năm 2021 - 2025
300/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2023
289/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
254/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023
254/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023
251/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023)
245/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
242/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023
232/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ đối với các dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
210/BC-UBND Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
208/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2023 (Phục vụ buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)
192/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
186/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2023
180/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
173/BC-UBND Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
132/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
132/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
124/BC-UBND Kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
121/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 đối với các dự án đầu tư thuộc Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
120/BC-UBND Tình hình thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
114/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023
108/BC-UBND Báo cáo đánh giá, phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2023
86/BC-UBND Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn
83/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2023
77/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023
47/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
47/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi g
38/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023
34/BC-UBND Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
32/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
33/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
659/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2022
639/BC-UBND Báo cáo tình hình xây dựng, triển khai thực thi Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
635/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền năm 2022
632/BC-UBND Tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
624/BC-UBND Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2023
616/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022