Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
355/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình
354/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập
211/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
2582/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2579/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2598/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2597/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2595/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2593/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2592/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2580/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2578/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2577/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1764/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1741/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1701/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1656/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1655/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1600/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1595/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1569/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1364/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1356/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
1346/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1345/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
1338/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1337/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1336/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1335/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1334/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1282/QÐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
859/QÐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình”
2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
2854/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2853/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2852/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn