Danh sách sở, ban, ngành

Lãnh đạo sở

 

    Thông tin về Lãnh đạo Sở Y tế   

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Số điện thoại

Email

Hoàng Văn Tạo

 Tỉnh ủy viên, Giám đốc

(025) 3812 731

 

hvtao@langson.gov.vn

Triệu Cao Tấn

 Phó Giám đốc

(025) 3812 948

 

tctan@langson.gov.vn

 

   

 

 

Nguyễn Thế Toàn

 Phó Giám đốc

(025) 3815 298

 

nttoan@langson.gov.vn

Phạm Thị Nhàn Chủ tịch Công đoàn ngành  (025) 3812 086   ptnhan@langson.gov.vn
         

 

 

Thông tin Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế 

 

 

 

Họ và tên

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Hoàng Văn Từ

 Chánh Văn phòng

3814 819

Hoàng Văn Tiến

 Chánh Thanh tra

3818 658

Hoàng Thị Thùy

 Trưởng phòng TCCB

3812 069

Lưu Tiến Chung

 Kế toán trưởng 

3812 418

 

   

Trần Hoàng Lộc

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

3815 963

Hoàng Thị Kim Đào

 Trưởng phòng QLHN Y - Dược 

3814 879

Đinh Nam Tước

Phó trưởng phòng TCCB

3 886 188

Nguyễn Sơn Hiếu

 Phó TP Nghiệp vụ Y

3812 524

Trương Thị Hằng

 Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

3811 049

Vũ Thị Hồng Thúy

Phó TP Tổ  chức cán bộ

3814 197

Phạm Đức Cơ

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

3812 524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn