Danh sách sở, ban, ngành

Lãnh đạo sở

 

    Thông tin về Lãnh đạo Sở Y tế   

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Số điện thoại

Email

Nguyễn Thế Toàn

Giám đốc

(0205) 3812 731

nttoan@langson.gov.vn

Triệu Cao Tấn

Phó Giám đốc

(0205) 3812 948

tctan@langson.gov.vn

Phan Lạc Hoài Thanh 

Phó Giám đốc  (0205) 3812 362

plhthanh@langson.gov.vn

Phạm Thị Nhàn Chủ tịch Công đoàn ngành  (0205) 3812 086 ptnhan@langson.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tùng 

Phó Giám đốc 

(0205) 3815 298 nntung@langson.gov.vn

 

 

Thông tin Trưởng phòng chuyên môn Sở Y tế 

 

 

 

Họ và tên

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Hoàng Văn Từ

 Chánh Văn phòng

3814 819

Hoàng Văn Tiến

 Chánh Thanh tra

3818 658

Lương Văn Tiến 

 Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

3812 069

Lưu Tiến Chung

 Kế toán trưởng 

3812 418

Trần Hoàng Lộc

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

3815 963

Hoàng Thị Kim Đào

 Trưởng phòng QLHN Y - Dược ngoài công lập

3814 879

Trương Thị Hằng

 Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược

3811 049

Phạm Đức Cơ

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y 

3812 524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn