Danh sách sở, ban, ngành

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ
I. Qui định chung:
Trung tâm y tế các huyện và thành phố là tổ chức thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra kiểm tra của Giám đốc Sở Y tế về chuyên môn nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế. Chịu sự quản lý chỉ đạo của UBND huyện, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện, thành phố để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.
- Trung tâm y tế huyện, thành phố được tổ chức trên cơ sở hợp nhất các tổ chức y tế hiện có của huyện, thành phố (phòng y tế; Đội vệ sinh phòng dịch - chống sốt rét; Đội bảo vệ sức khoẻ Bà mẹ trẻ em – Kế hoạch hoá gia đình, Bệnh viện Đa khoa; Phòng khám Đa khoa khu vực ...).
- Trung tâm y tế huyện, thành phố được tổ chức thành 02 cấp có tư cách pháp nhân, chỉ có một con dấu, được nhà nước cấp kinh phí và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Trung tâm y tế huyện, thành phố được quy định như sau:
1. Theo sự chỉ đạo của UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển y tế hàng năm của huyện, thành phố để trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
2. Thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, bướu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hoá gia đình, cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị y tế công, nông lâm trường, xí nghiệp, cơ quan, trường học ... đóng trên địa bàn nhằm làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Sở Y tế.
3. Quản lý tổ chức, cán bộ, kinh phí, dược, vật tư trang thiết bị y tế tuyến huyện, thành phố và tuyến y tế cơ sở.
4. Giúp UBND huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động y tế nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn theo các qui định của nhà nước và sự phân cấp của tỉnh.
5. Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã phường, thị trấn, thôn, bản... và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với trạm y tế các cơ sở.
6. Xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo cơ cấu hợp lý, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế trong huyện.
7. Tổng kết ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng và phong trào y tế cơ sở để phổ biến áp dụng.
8. Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, quần chúng trong huyện để làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Uỷ ban nhân dân huyện thành phố và Sở Y tế giao.
III. Tổ chức và biên chế:
1. Trung tâm y tế huyện, thành phố gồm có:
1.1- Đội y tế dự phòng;
1.2- Đội bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình;
1.3- Bệnh viện Đa khoa huyện;
1.4- Phòng khám đa khoa khu vực;
1.5- Các phòng chức năng giúp việc giám đốc:
            + Phòng Kế hoạch nghiệp vụ;
            + Phòng Tài vụ;
            + Phòng Tổ chức hành chính quản trị.
2. Lãnh đạo
Gồm có: Giám đốc và một số Phó giám đốc giúp việc do Giám đốc sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có sự thoả thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND huyện, thành phố.
3. Biên chế:
Do giám đốc Sở Y tế giao hằng năm trên cơ sở biên chế UBND tỉnh giao cho ngành y tế.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn