Danh sách sở, ban, ngành

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT
 
 I. Vị trí, chức năng:
 Trung tâm Phòng chống sốt rét là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh), có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm Phòng chống sốt rét là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
II. Nhiệm vụ:
1. Căn cứ vào kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh, chỉ đạo của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh, trình giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát, điều tra phát hiện bệnh sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn tỉnh.
3. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.
4. Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác.
5. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ đạo và tham gia thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh.
6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và các Chương trình như: Kinh phí, phương tiện, hoá chất, thuốc ... thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định của Pháp luật.
7. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.
8. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật về lĩnh vực Phòng chống sốt rét.
9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
 III. Tổ chức bộ máy:
 1. Tổ chức:
 1.1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 01 đến 02 Phó giám đốc giúp việc.
 1.2. Các phòng nghiệp vụ:
            - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Kế toán;
            - Phòng Tổ chức- Hành chính - Quản trị.
 1.3. Các khoa chuyên môn:
            - Khoa Dịch tễ sốt rét;
            - Khoa Ký sinh trùng;
            - Khoa Côn trùng;
            - Khoa Xét nghiệm.
 2. Định mức lao động: Theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
 3. Nhiệm vụ của từng Khoa, phòng:
 3.1. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Kế toán:
 - Xây dựng kế hoạch tổng hợp của Trung tâm (tháng, quý, 6 tháng đầu năm, cả năm), tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó.
 - Dự trù kế hoạch mua sắm vật tư, hoá chất, thuốc.v.v.v
 - Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo qui định.
 - Xây dựng kế hoạch và tham gia tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tại Trung tâm và tuyến dưới.
 - Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị gửi đến, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chịu trách nhiệm về các số liệu đã báo cáo.
 3.2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị:
 - Quản lý và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Y tế.
 - Thực hiện các nhiệm vụ hành chính của cơ quan.
 - Mua sắm vật tư, trang thiết bị .v.v.v. theo kế hoạch đã được duyệt và theo đúng các quy định hiện hành để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.
 - Quản lý vật tư, tài sản, điều động phương tiện theo kế hoạch của Giám đốc trung tâm.
 - Phối hợp tổ chức các lớp hội thảo, tập huấn theo kế hoạch hàng năm.
 3.3. Khoa Dịch tễ sốt rét:
 - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống sốt rét của tỉnh.
 - Tổ chức triển khai và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phòng chống sốt rét hàng năm.
 - Tổ chức công tác giám sát dịch tễ sốt rét theo kế hoạch của Trung tâm. Thu thập, phân tích số liệu về sốt rét, lên biểu đồ, bản đồ phản ảnh tình hình sốt rét của tỉnh, tiên lượng và dự báo sớm dịch sốt rét, chủ động phối hợp với các khoa và tuyến dưới tổ chức chống dịch khi có dịch sốt rét xảy ra.
 - Chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét ở các tuyến và các cơ sở y tế đóng trên địa bàn.
 - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng chống sốt rét ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 - Phối hợp chỉ đạo và xây dựng mạng lưới phòng chống sốt rét.
 - Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về dịch tễ sốt rét.
 3.4. Khoa Ký sinh trùng:
 - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống các bệnh ký sinh trùng.
 - Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống các bệnh ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh.
 - Điều tra phân tích diễn biến các bệnh ký sinh trùng, lên biểu đồ phản ánh tình hình mắc các bệnh ký sinh trùng.
 - Thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế dự phòng của các cơ sở y tế về lĩnh vực ký sinh trùng.
 - Tham gia tuyên truyền giáo dục về công tác phòng chống các bệnh ký sinh trùng.
           - Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về các bệnh ký sinh trùng.
 3.5. Khoa Côn trùng:
 - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống côn trùng truyền bệnh.
 - Tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống côn trùng truyền bệnh. Chỉ đạo kỹ thuật và giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng chống côn trùng truyền bệnh.
 - Điều tra, giám sát, phân tích số liệu về diễn biến côn trùng trên địa bàn tỉnh, lên biểu đồ, bản đồ theo dõi phản ánh tình hình côn trùng truyền bệnh góp phần dự báo sớm dịch sốt rét.
 - Thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế dự phòng của các cơ sở y tế về lĩnh vực côn trùng.
 - Phối hợp cùng với khoa dịch tế và tuyến dưới tổ chức chống dịch khi có dịch xảy ra.
 - Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về côn trùng truyền bệnh.
 3.6. Khoa Xét nghiệm:
 - Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phát hiện bệnh trên địa bàn tỉnh.
 - Tham gia củng cố, mở rộng mạng lưới xét nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hệ thống xét nghiệm ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh.
 - Thực hiện các xét nghiệm phục vụ cho công tác phát hiện bệnh sốt rét và các bệnh do ký sinh trùng gây nên, soi lam kiểm tra, nhận xét và trả lời kết quả cho các đơn vị gửi lam tới. Soi lam điều tra, giám sát dịch tễ của Trung tâm thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm, thực hiện công tác báo cáo theo quy định.
 - Phối hợp với khoa Dịch tễ và tuyến dưới tổ chức công tác giám sát dịch tễ, chống dịch khi có dịch xảy ra.
 - Tham gia đào tạo và đào tạo lại đội ngũ xét nghiệm viên ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh.
 - Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học về các bệnh ký sinh trùng và côn trùng.
 IV. Mối quan hệ công tác:
 1. Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.
 2. Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế (Vụ Y tế dự phòng, các Viện, Phân viện chuyên ngành).
 3. Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
 4. Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh đối với các Trung tâm y tế cấp huyện và các cơ sở y tế đóng trên địa bàn.
 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn