Danh sách sở, ban, ngành

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM
 
 I. Vị trí chức năng:
 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương (sau dây gọi chung là tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người (sau đây viết tắt là mỹ phẩm) được sản xuất lưu hành tại địa phương.
 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm là đơn vị có t­ư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có cơ sở làm việc riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
II. Nhiệm vụ:
1. Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm kể cả nguyên liệu, phụ liệu làm. thuốc, mỹ phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lư­u thông, sử' dụng do các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm gửi tới hoặc lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra và giám sát chất lượng.
2. Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hư­ớng dẫn về mặt kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm của các đơn vị hành nghề dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.
3. Tổ chức nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở đối với thuốc và mỹ phẩm, tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp Nhà nước về thuốc, mỹ phẩm theo sự phân công của Bộ Y tế. H­ướng dẫn việc áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm ở địa phương, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.
4. Báo cáo đinh kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám dốc Sở Y tế, tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết những tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm tại địa phương, tham gia giải quyết các trường hợp khiếu nại về chất lượng thuốc, mỹ phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm; tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn về dược.
5. Nghiên cứu khoa học nhằm thúc dầy các mặt hoạt động của công tác kiểm soát kiểm nghiệm ở địa ph­ương và phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm.
6. Đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và tham gia đào tạo cán bộ dược ở địa ph­ương.
7. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức và tài sản được giao theo đúng qui định của Nhà nước.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
III. Tổ chức bộ máy:
1. Tổ chức:
 1.1. Lănh đạo: Giám đốc và 0 l hoặc 02 Phó Giám đốc giúp việc.
 1.2. Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn:
  Tuỳ theo tình hình cụ thể của từng Trung tâm, có thể thành lập các Phòng sau:
               - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Kế toán;
               - Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;
              - Phòng Hoá lý ;
              - Phòng Kiểm nghiệm Đông dược- Dược liệu;
              - Phòng Kiểm nghiệm Mỹ phẩm;
               - Phòng Dược lý- Vi sinh.
  Mỗi Phòng có 01 Tr­ưởng Phòng phụ trách và có thể có 01 Phó tr­ưởng phònggiúp việc
 2. Định mức lao động: Theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
 3. Nhiệm vụ của các phòng:
 3.l. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Kế toán:
 - Xây dựng kế hoạch tổng hợp của Trung tâm (tháng, quý, năm,), tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch đó.
 - Dự trù kế hoạch mua sắm vật tư, hoá chất. v.v.v phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.
- Quản lý vật tư, tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, chịu trách nhiệm về các số liệu đã báo cáo.
 3.2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị:
- Quản lý và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác kiểm nghiệm theo quy định của Nhà nước và của Bộ Y tế. Thực hiện các nhiệm vụ của hành chính cơ quan.
- Mua sắm vật tư, trang thiết bị.v.v.v theo kế hoạch đã được duyệt và theo các quy định hiện hành để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm.
- Quản lý vật tư, tài sản, điều động ph­ương tiện theo kế hoạch của Giám đốc Trung tâm.
- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo theo kế hoạch hàng năm.
 3.3. Phòng Hoá lý:
- Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu , phụ liệu làm thuốc bẳng các ph­ương pháp hoá học, vật lý và hoá lý. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc l­ưu thông trên thị trư­ờng và giải quyết các tranh chấp về chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản và sử dụng trên địa bàn tỉnh; tham gia quản lý, giám sát chất lượng thuốc theo đúng quy định của pháp luật
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm thuốc. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng các cấp về thuốc.
Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm cho các cơ sở sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư­ liệu thông tin khoa học, kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thuốc.
3.4. Phòng Kiểm nghiệm Đông dược - Dược liệu:
- Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng thuốc đông dược - dược liệu. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc - đông dược - dược liệu trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng tại các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản và sử dụng trên địa bàn tỉnh tham gia quản lý, giám sát chất lượng thuốc đông dược - dược liệu theo đúng quy định của Pháp lưuật.
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm thuốc đông dược - dược liệu. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng các cấp về thuốc đông dược - dược liệu.
- Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm cho các cơ sở sản xuất thuốc đông dược - dược liệu trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn t­ư liệu thông tin khoa học kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thuốc đông dược - dược liệu.
3.5. Phòng Kiểm nghiệm Mỹ phẩm :
- Thực hiện kiểm nghiệm, xác định chất lượng mỹ phẩm. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng mỹ phẩm lư­u thông trên thị trường và giải qụyết các tranh chấp về chất lượng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng mỹ phẩm tại các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản và sử dụng trên địa bàn tỉnh tham gia quản lý, giám sát chất lượng mỹ phẩm theo đúng quy định.
- Nghiên cứu khoa học và triền khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm mỹ phẩm. tham gia nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng về mỹ phẩm.
- Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư­ liệu thông tin khoa học kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng mỹ phẩm.
3.6. Phòng Dược lý - Vi sinh :
- Thực hiện kiểm nghiệm bằng các ph­ương pháp sinh vật hoặc vi sinh vật để xác định chất lượng thuốc, nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc và mỹ phẩm. Kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc quản lý, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu thông trên thị trường và giải quyết các tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia lấy mẫu để kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu, phân phối, bảo quản, sử dụng trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phân tích, kiểm nghiệm. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng các cấp về thuốc, thuốc đông dược - dược liệu và mỹ phẩm. Giúp đỡ và hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, kiểm nghiệm cho các cơ sở sản xuất thuốc, thuốc đông dược - dược liệu và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh và tham gia biên soạn tư­ liệu thông tin khoa học kỹ thuật về phân tích, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thuốc, thuốc đông dược - dược liệu và mỹ phẩm.
  IV. Mối quan hệ công tác:
1. Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.
 2. Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Kiểm nghiệm- Bộ Y tế.
3. Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm có mối quan hệ phối hợp với các đơn vị trự­c thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn