Danh sách sở, ban, ngành

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH
 
I. Qui định chung
Trung tâm phòng chống hiv/aids tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.
Trung tâm phòng chống hiv/aids có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.
 
II. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Trung tâm phòng chống hiv/aids tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
Là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm tỉnh.
Trung tâm phòng chống hiv/aids tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau :
1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hoặc để Sở Y tế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.
2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau :
a) Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;
b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy dộng gia đình, cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS;
c) Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định;
d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;
đ) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;
e) Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo đúng quy định của pháp luật;
g) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật;
h) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDStrên địa bàn tỉnh;
i) Thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo đúng quy định của pháp luật;
k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
 
III. Cơ cấu tổ chức
1. Tổ chức bộ máy :
1.1. Lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
1.2. Các phòng chức năng gồm :
a) Phòng Kế hoạch tài chính;
b) Phòng Tổ chức hành chính.
1.3. Các khoa chuyên môn gồm :
a) Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng;
b) Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI;
c) Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;
d) Khoa Xét nghiệm.
2. Biên chế và định mức lao động
Biên chế và định mức lao động của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
3. Nhiệm vụ của các khoa, phòng :
3.1.Phßng KÕ ho¹ch tµi chÝnh :
a) Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
b) Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
c) Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;
d) Phối hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;
đ) Tổng hợp các hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị báo cáo; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
e) Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.
3.2. Phòng Tổ chức hành chính:
a) Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;
c) Quản lý tài sản của Trung tâm.
3.3. Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng:
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS;
b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;
c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;
d) Đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin, giáo dục, truyền thông; Thực hiện các phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS .
3.4. Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI :
a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát và đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS/STI trên địa bàn tỉnh;
b) Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về sàng lọc HIV đảm bảo an toàn truyền máu, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con qua các dịch vụ y tế, xã hội và xét nghiệm tự nguyện;
c) Phối hợp với các khoa, phòng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá các hoạt động tuyến dưới.
3.5. Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS
a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV tại Trung tâm, cộng đồng và gia đình;
b) Làm đầu mối quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật đối với đội ngũ cộng tác viên tham gia thực hiện công tác quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV;
3.6. Khoa Xét nghiệm.
a) Xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV;
b) Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn trước và sau xét nghiệm;
c) Đầu mối quản lý công tác xét nghiệm HIV, chẩn đoán AIDS trên địa bàn tỉnh./.
 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn