Danh sách sở, ban, ngành

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
 I. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế đồng thời chịu sự kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch.
1. Chức năng:
- Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
- Chỉ đạo tuyến, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực truyền thông giáo dục sức khoẻ.
Nhiệm vụ, quyền hạn.
- Căn cứ vào định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế để xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mạng lưới truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Bộ Y tế để bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và cộng tác viên làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ.
- Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ Bộ Y tế và các cơ sở y tế địa phương, cơ quan thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương để thực hiện kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ đã được phê duyệt.
- Nghiên cứu và sản xuất các tài liệu về truyền thông giáo dục sức khoẻ theo quy định hiện hành.
   2. Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm:
   a) Lãnh đạo:
   - Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và Phó giám đốc giúp việc giám đốc.
   b) Các phòng chức năng:
   - Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể Giám đốc Sở Y tế thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ quyết định cho hợp lý.
   c) Biên chế của Trung tâm:
   - Trên cơ sở tổng số biên chế hiện có của Sở, Giám đốc Sở Y tế trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ để bố trí biên chế cho Trung tâm.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn