Danh sách sở, ban, ngành

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
 
I. Vị trí, chức năng:
 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp y tế, là một bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế có chức năng thu dung và điều trị người bệnh trên địa bàn; Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.
II. Nhiệm vụ:
1. Khám, chẩn đoán, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng:
1.1. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thu dung người bệnh từ các tuyến gửi về cần có thời gian phục hồi tiếp. Tổ chức Điều dưỡng và Phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp và các đối tượng có nhu cầu phục hồi chức năng khác.
1.2. Lựa chọn các phương pháp điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc chữa bệnh hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào viện, ra viện.
1.3.Từng bước tổ chức sản xuất và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, đào tạo và tái đào tạo nghề nghiệp, tạo cơ hội cho người khuyết tật tự lập trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng.
1.4. Phục hồi chức năng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ Y tế.
2. Phòng bệnh:
Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tàn tật.
3. Chỉ đạo tuyến:
3.1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo công tác Phục hồi chức năng ở tuyến dưới để phát triển kỹ thuật và nâng cao chất lượng Điều dưỡng và phục hồi chức năng.
3.2. Kết hợp chặt chẽ với tổ chức y tế cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban ngành chức năng, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và cộng đồng, xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đạt hiệu quả.
4. Đào tạo cán bộ:
4.1. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ điều dưỡng và phục hồi chức năng.
4.2. Tham gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn trong bệnh viện và cán bộ tuyến y tế cơ sở về chuyên ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.
5. Nghiên cứu khoa học:
5.1. Tham gia và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học chuyên ngành về Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, bệnh nghề nghiệp và các chuyên ngành có liên quan ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp Điều dưỡng và Phục hồi chức năng theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.
5.2. Kết hợp với các cơ sở điều trị để phát triển kỹ thuật chuyên ngành trong bệnh viện.
6. Hợp tác quốc tế:
Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước để xây dựng và phát triển chuyên ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.
7. Quản lý kinh tế:
7.1. Lập kế hoạch và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí.
7.2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi tài chính và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
III. Tổ chức bộ máy:
1. Bộ máy cấu thành:
1.1. Lãnh đạo bệnh viện: Giám đốc, 1- 2 Phó giám đốc giúp việc
1.2. Các phòng chức năng:
- Phòng Kế hoạch tổng hợp và chỉ đạo tuyến;
- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;
- Phòng Tài chính kế toán.
1.3. Các khoa chuyên môn:
- Khoa Khám bệnh- cấp cứu;
- Khoa Thăm dò chức năng - Cận lâm sàng;
- Khoa Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng;
- Khoa Bệnh người cao tuổi;
- Khao Bệnh nghề nghiệp;
- Khoa Dược - Trang thiết bị;
- Khoa chỉnh hình và sản xuất dụng cụ trợ giúp (nếu có);
- Khoa Dinh dưỡng.
Chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng thực hiện theo quy định tại "Quy chế bệnh viện" ban hành kèm theo Quyết định số: 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 1.4. Trang thiết bị:
 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng từng bước trang bị các trang théêt bị y tế theo bản danh mục đính kèm.
 1.5. Quy mô:
 - Điều trị nội trú: Căn cứ vào nhu cầu và thực tế của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bố trí giường nội trú cho thích hợp, có thể triển khai thêm một số giường để Điều dưỡng và Phục hồi chức năng theo nhu cầu.
 - Điều trị ngoại trú: Phụ thuộc vào khả năng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của từng bệnh viện.
 2. Nhân lực: Theo các qui định hiện hành của Nhà nước.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn