Danh sách sở, ban, ngành

Các phòng chuyên môn và tổ chức tương đương

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, ngày 04/7/2012 Giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số: 1115/QĐ-SYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn và tổ chức tương đương của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 28  tháng  12  năm 2012 đã ban hành Quyết định số: 2348/QĐ-SYT của Sở Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  Phòng Pháp chế Sở Y tế Lạng Sơn.

 

Chi tiết tại file đính kèm

 

Đính kèmDung lượng
Chuc nang nhiem vu cac phong thuoc So.doc109 KB
Quy dinh chuc nang, NV cua phong Phap che - SYT.doc45 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn