Danh sách sở, ban, ngành

Quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ Ba, 02/13/2018 - 02:17

        Trong năm 2017 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 - 2020 . Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xẫ hội và bảo vệ giũ vững chủ quyền biên giới của tỉnh nhà.

Đ/c Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban

 

 

        Hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước được triển khai đầy đủ và kịp thời. Mạng lưới cơ sở y tế được cải thiện đáp ứng yêu cầu  thực tiễn . Đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Chính sách tài chính y tế có nhiều đổi mới được áp dụng; diện bao phủ Bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được đổi mới với tám thành tích nổi bật;  Một là Chỉ đạo và triển khai hiệu quả đề án Chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện đa khoa tỉnh theo hướng tự chủ toàn bộ; theo đó, năm 2017 thực hiện tự chủ về tài chính đạt 64,14% so với chỉ tiêu giao là 60%; Hai là ổn định và hoàn thiện bộ máy tổ chức của ngành, đã thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhật 6 đơn vị dự phòng tuyến tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/11/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Ba là thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao về lĩnh vực Y tế theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.(Cụ thể: Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (cộng dồn): giao 72 xã, đạt 88 xã; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân: giao 92, đạt 92; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân: giao 27, đạt 27,6; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế: giao 92%, đạt 94,4%; tỷ lệ xử lý chất thải y tế: giao 96%, đạt 96,3%). Bốn là công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm và thực hiện đạt kết quả tốt, không để dịch lớn, nguy hiểm xảy ra, đặc biệt đã tổ chức diễn tập thành công phòng chống dịch Cúm A (H7N9) , một số bệnh lây được kiểm soát tốt đặc biệt là bệnh Sốt xuất huyết không để xảy ra thành dịch, không có tử vong. Năm là các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ, đa số đạt chỉ tiêu và mục tiêu đề ra. Sáu là công tác khám, chữa bệnh chất lượng ngày càng được nâng lên và có những chuyển tích cực, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đã được thực hiện, chất lượng chuyên môn y tế của các bệnh viện các tuyến đã từng bước được nâng lên. Có  thêm 2 Bệnh viện được nâng từ hạng III lên hạng II (Bệnh viện huyện Bình Gia và Lộc Bình). Đảm bảo công tác y tế cho các sự kiện, hoạt động chung của tỉnh. Bẩy làthực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, xem đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm và then chốt của ngành Y tế. Kết quả trong năm không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn trên 30 người/vụ xảy ra; kết quả giám sát của Ủy ban thường vụ quốc hội, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đều được đánh giá thực hiện tốt. Tám là đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và Tiêm chủng mở rộng đạt kết quả tốt. Việc đổi mới cơ chế hoạt động thực hiện tự chủ về tài chính trong các cơ sở y tế công lập bước đầu thực hiện có hiệu quả tốt . Song trong thời gian tới việc phòng chống dịch bệnh, công tác bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn tiền ẩn nhiều nguy cơ.

       Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản năm 2017,  năm 2018 ngành Y tế phải thực hiện tốt các chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế: 50,4%; có 9,5 bác sỹ và 27,8 giường bệnh/10.000 dân; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 96,5%. Với các nhiệm vụ  trọng tâm: Tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đưa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả; thực hiện đề án Giải thể một số Phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; phấn đấu mở thêm được 01 cơ sở và 04 điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP); tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP tại các tuyến, phấn đấu năm 2018 số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 2.600/2.707 cơ sở thực phẩm. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở; sắp xếp lại nhân lực các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả thực tế hoạt động để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Năm 2018 phấn đấu có thêm 26 Trạm Y tế đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 85% số Trạm Y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 60% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã. Tiếp tục triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình phối hợp, lồng ghép với chức năng Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; thẩm định và cấp phép cho 02 phòng khám bác sĩ gia đình tại 02 Trạm Y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt tỷ lệ 27,8 giường bệnh/01 vạn dân; 9,5 bác sỹ/01 vạn dân. Tiếp tục nâng cao y đức, tạo chuyển rõ nét về chất lượng chuyên môn, từng bước thực hiện đa dạng hoá các loại hình khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chú trọng phát triển chuyên môn kỹ thuật (Bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh tiếp nhận triển khai 2 - 3 kỹ thuật cao, 90% Trung tâm Y tế huyện thực hiện tối thiểu 70% danh mục kỹ thuật của tuyến huyện); triển khai có hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, phấn đấu năm 2018 có từ 01 - 02 đề tài cấp tỉnh và 50 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Giảm tỷ lệ sinh tự nhiên năm 2018 là 0,08‰. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo danh mục phê duyệt; nâng cấp hạ tầng máy móc để triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và triển khai họp trực tuyến từ cấp Sở đến các đơn vị trực thuộc.  Tiếp tục thực hiện xã hội hoá công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên nguyên tắc đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển chuyên môn kỹ thuật cao nhằm đảm bảo cho người dân được cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả về việc quản lý Nhà nước đối với mạng lưới y dược tư nhân. Duy trì hiệu quả Đề án tự chủ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiếp tục phấn đấu triển khai thêm được 3 Đề án tự chủ về tài chính tiến tới tự chủ hoàn toàn tại cơ sở y tế tuyến huyện. Quyết tâm và sớm di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vào khai thác sử dụng có hiệu quả, đúng công năng xây dựng./.

                                                                        Bs CKII Nguyễn Thế Toàn

                                                                        Giám đốc sở Y tế Lạng Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn