Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo Về việc tuyển dụng cán bộ y tế cơ sở tuyến xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ

Thứ Hai, 07/25/2016 - 07:31

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng cán bộ y tế cơ sở tuyến xã theo quy định

tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SYT ngày 17/6/2016 của Sở Y tế về việc chuyển đổi cán bộ y tế cơ sở xã, phường, thị trấn thành viên chức theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ. Sở Y tế thông báo tuyển dụng cán bộ y tế cơ sở tuyến xã để thực hiện việc chuyển đổi cán bộ y tế cơ sở thành viên chức theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ như sau:

I. Xét tuyển đặc cách

     1. Đối tượng:

Cán bộ y tế đang làm việc tại các Trạm Y tế xã miền núi thuộc diện hợp đồng lao động theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

Việc xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các cán bộ y tế thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a) Có thời gian công tác liên tục tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn từ 36 tháng trở lên tính đến ngày 31/01/2015, đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm theo quy định.

b) Trong thời gian công tác từ tháng 01/2012 đến nay không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí việc làm.

3. Tổng số cán bộ y tế cơ sở tuyến xã thuộc đối tượng tham gia xét tuyển đặc cách491 người.

(Có Danh sách cán bộ Trạm Y tế tuyến xã thuộc đối tượng tham gia xét tuyển đặc cách theo từng vị trí việc làm đính kèm)

4. Quy trình xét tuyển đặc cách:

4.1. Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch; Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của Sở Y tế kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

4.3. Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

a) Nội dung phỏng vấn:

  - Trình độ hiểu biết chung: Luật Viên chức, Luật Khám chữa bệnh, Quy định về y đức;

  - Trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ: tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

b) Thời gian phỏng vấn:  15-30 phút/thí sinh.

c) Điểm phỏng vấn: tính theo thang điểm 100 (Trình độ hiểu biết chung 40 điểm; Trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ 50 điểm; Kỹ năng giao tiếp ứng xử 10 điểm).

d) Xác định người trúng tuyển đặc cách: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách phải có đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, mục I của Thông báo này;

- Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

4.4. Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Giám đốc Sở Y tế kết quả kiểm tra, sát hạch, đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách;

4.5. Giám đốc Sở Y tế quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức y tế đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách và phê duyệt danh sách đề nghị bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp.

5. Hồ sơ cá nhân tham gia xét tuyển đặc cách, bao gồm:

  5.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

5.2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị công tác;

     5.3. Bản sao được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:

-         Văn bằng chuyên môn nghiệp vụ;

-         Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (nếu có);

-         Quyết định tuyển dụng;

-         Quyết định bổ nhiệm vào ngạch;

-         Quyết định nâng lương gần nhất;

          5.4. Bản tự nhận xét và đánh giá quá trình làm việc đối với cán bộ y tế tuyến xã, có xác nhận của đơn vị công tác;

     5.5. Bản sao Giấy khai sinh;

     5.6. Giấy chứng nhận sức khỏe.

II. Tuyển dụng thông qua xét tuyển

1. Đối tượng:

a) Cán bộ y tế đang làm việc tại các Trạm Y tế xã miền núi thuộc diện hợp đồng lao động theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ, có thời gian công tác <36 tháng tính đến ngày 31/01/2015, đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm theo quy định;

(Có Danh sách cán bộ Trạm Y tế tuyến xã thuộc đối tượng tham gia tuyển dụng thông qua Xét tuyển theo từng vị trí việc làm đính kèm)

b) Thí sinh đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngạch tuyển dụng;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Nhu cầu tuyển dụng: 18 vị trí.

  (có biểu tổng hợp Nhu cầu chi tiết theo chuyên ngành của từng Trạm Y tế xã đính kèm)

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4.1. Nội dung xét tuyển

a) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

* Nội dung phỏng vấn:

  - Trình độ hiểu biết chung: Luật Viên chức, Luật Khám chữa bệnh, Quy định về y đức;

  - Trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ: tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

* Thời gian phỏng vấn: 15-30 phút/thí sinh.

* Điểm phỏng vấn: tính theo thang điểm 100 (Trình độ hiểu biết chung 40 điểm; Trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ 50 điểm; Kỹ năng giao tiếp ứng xử 10 điểm).

b) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

          4.2. Cách tính điểm

a) Điểm học tập: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

  đ) Kết quả xét tuyển:

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại ý a, b và d điểm 4.2, khoản 4, mục II của Thông báo này.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính theo quy định tại ý c và d, điểm 4.2, khoản 4, mục II của Thông báo này.

4.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 - Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Giám đốc Sở Y tế quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

 - Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Giám đốc Sở Y tế quyết định người trúng tuyển.

 - Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

  5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định, gồm có:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

b) Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị công tác hoặc cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

  d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

          e) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

đ). Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  g) 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

III. Một số điểm lưu ý:

1. Về đối tượng tuyển dụng thông qua xét tuyển:

a) Cán bộ y tế được quy định tại ý a, khoản 1, mục II của Thông báo này chỉ được đăng ký đơn vị dự tuyển là Trạm Y tế xã mà cán bộ y tế đang làm việc tại thời điểm 31/01/2015;

b) Không tuyển dụng cán bộ y tế trong biên chế đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn trừ đối tượng được quy định tại ý a, khoản 1, mục II của Thông báo này.

2. Về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển nếu Sở Y tế phát hiện văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ liên quan không hợp pháp hoặc khai không đúng trong bản khai lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển trong hồ sơ dự tuyển thì sẽ không được dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng viên chức.

3. Nội dung Tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển:

 - Trình độ hiểu biết chung: Luật Viên chức, Luật Khám chữa bệnh, Quy định về y đức;

  - Trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ: tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung tài liệu ôn tập sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lạng Sơn, địa chỉ:  www.langson.gov.vn/yt/

Thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng tải nội dung tài liệu để ôn tập, bao gồm nội dung kiến thức chung và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

4. Dự kiến Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển: Ngày 25/7/2016.

5. Dự kiến Thời gian Phỏng vấn thí sinh (Sát hạch đặc cách và tuyển dụng thông qua xét tuyển): Ngày 08-20/8/2016.

 (Hội đồng tuyển dụng cán bộ y tế cơ sở tuyến xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ sẽ thông báo Lịch Phỏng vấn theo ngày và từng chuyên ngành cụ thể đến Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lạng Sơn).

6. Về Lệ phí tuyển dụng:

- Lệ phí tuyển dụng: 140.000đ/01 thí sinh;

- Thời gian nộp lệ phí: Khi thí sinh đến tham dự phỏng vấn.

IV. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Địa điểm: Tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính, ngày làm việc, cụ thể:

2.1. Đối tượng Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạnXét tuyển đặc cách: Sở Y tế nhận hồ sơ của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố từ ngày 25-27/6/2016;

2.2. Đối tượng Tuyển dụng thông qua Xét tuyển:

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/6-19/7/2016;

- Sở Y tế nhận hồ sơ của các Trung tâm Y tế huyện, thành phố: Từ ngày 21-22/7/2016./.

Đính kèmDung lượng
68.signed.pdf264.11 KB
NHU CAU XET TUYEN-ND 117.xls33.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 50 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.258; Fax: (025) 3.812.456 ; Email: congthongtindientu@langson.gov.vn