Danh sách Sở, ban, ngành

Tổ chức bộ máy

SỞ XÂY DỰNG
     Về cơ cấu tổ chức:
1. Lãnh đạo Sở gồm: 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 07 phòng.
- Văn phòng Sở;
-  Thanh tra Sở;
-  Phòng Kinh tế & Vật liệu Xây dựng;
-  Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;
-  Phòng Quản lý nhà & thị trường bất động sản;
 - Phòng Quản lý xây dựng;
-  Phòng Phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật.
3. Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
- Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng;
-  Trung tâm Quy hoạch - Xây dựng Lạng Sơn.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 229 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.812.237; Fax: (0205) 3.812.237; Email: xaydung@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn