Thành viên mới
  • nvha
  • tp
  • mrnguyen
  • soytels
  • taichinhls
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users8 khách trực tuyến.
Đăng nhập

Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc

Thứ Tư, 03/12/2014 - 06:27

   UBND HUYỆN VĂN QUAN                                   CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   VĂN PHÒNG HÐND&UBND                                                    Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 117 /TB                                                                    Văn quan, ngày 03 tháng 12 năm 2014

  

                                                                             THÔNG BÁO

                                                          Về việc chuyển địa điểm làm việc

          Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xin thông báo:

          Kề từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, trụ sở UBND huyện Văn Quan tiến hành sửa chữa. Nên địa điểm làm việc của lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan chuyển xuống Nhà khách UBND huyện ngay khu đằng sau trụ sở UBND huyện (phòng làm việc của lãnh đạo HĐND, UBND ở tầng II; địa điểm làm việc của Văn phòng ở tầng I).

          Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan trân trọng thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị biết để tiện việc liên hệ công tác theo địa chỉ trên./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐĐBQH, Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở ban ngành của tỉnh;

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- MTTQ huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- C, PVP HĐND & UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành trong huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Đăng công báo trên Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.

                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

                                                        (Đã ký)

 


                                                      Hoàng Xuân Cơ

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com