Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Quan

Thứ Năm, 11/01/2018 - 14:24

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN QUAN

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 211A/TB-UBND

    Văn Quan, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Quan

 

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

UBND huyện Văn Quan thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tại trụ sở phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan, (địa chỉ: Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) và trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan (www.langson.gov.vn/vanquan/); trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Hồ sơ công khai gồm:

+ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

+ Báo cáo thuyết minh tóm tắt;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Quan

-   Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn.

- Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Văn Quan .

- Giao Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đăng thông báo này trên cổng thông tin điện tử huyện Văn Quan.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên & MT tỉnh (B/c)

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Các cơ quan : TN&MT; VH-TT ; Đài THTH huyện ;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lương Đình Bảo

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,290

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:34:20

  Chi tiết:

   Hôm nay: 72

   Tuần này: 1705

   Tháng này: 4685

   Năm nay: 13356

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com