Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện Văn Quan năm 2018

Thứ Năm, 11/01/2018 - 08:50

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HUYỆN VĂN QUAN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 220/NQ-HĐND                             Văn Quan, ngày 22  tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu,

chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách

huyện Văn Quan năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ SÁU

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

          Sau khi xem xét báo cáo và Tờ trình số 159/TTr- UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện Văn Quan năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện Văn Quan năm 2018 như sau:

         1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2018:             19.400 triệu đồng

Trong đó:     - Thu thuế và các khoản phí, lệ phí:            15.600 triệu đồng

                 - Thu xổ số kiến thiết;                                   700 triệu đồng

                                 - Các khoản thu khác:                                    3.100 triệu đồng

           2. Tổng thu ngân sách huyện năm 2018:                        453.637 triệu đồng

            Gồm:            - Thu điều tiết:                                          16.768 triệu đồng

                                   - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:       436.869 triệu đồng

 

           3. Tổng chi ngân sách huyện năm 2018:                         453.637 triệu đồng

           Gồm:          - Chi đầu tư phát triển:                           1.500 triệu đồng

                   - Chi thường xuyên:                                   443.113 triệu đồng

                                 - Chi dự phòng ngân sách:                         9.024 triệu đồng

          4. Phương án phân bổ ngân sách huyện Văn Quan năm 2018 như sau:

                                 a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2018: 19.400 triệu

                                        Trong đó:

                          + Các ngành, đơn vị huyện thu:                     16.885 triệu đồng

                          + Các đơn vị xã, thị trấn thu:                          2.515 triệu đồng

                                  b) Phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2018:       453.637 triệu đồng

                                      Trong đó:

                          - Chi đầu tư phát triển:                                    1.500 triệu đồng

                          - Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện:        350.140 triệu đồng

                          - Chi thường xuyên ngân sách cấp xã:             92.973 triệu đồng

                          - Chi dự phòng ngân sách cấp huyện:                   8.304 triệu đồng

                          - Chi dự phòng ngân sách cấp xã:                                720 triệu đồng

                                      (Chi tiết phương án phân bổ như biểu kèm theo).

           Điều 2. Tổ chức thực hiện

         Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

          Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Văn Quan khóa XIX, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2017./.

 

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH

- TT HĐND Tỉnh;                   

- VP UBND Tỉnh;                     B/C    

- Sở Tài chính;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;                                                               

- Các đại biểu HĐND huyện;                                                     

- UBMT Tổ quốc huyện;                                

- Viện K.sát, Tòa án, KBNN, CC Thuế, CC Thống kê;                             

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;                                              Linh Văn Hùng

- CVP HĐND&UBND huyện;

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIEU KEM THEO

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,686

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:56:36

  Chi tiết:

   Hôm nay: 63

   Tuần này: 1762

   Tháng này: 5081

   Năm nay: 13752

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com