Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: San mặt bằng trung tâm xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 02/01/2018 - 09:46

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 4634A/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: San mặt bằng trung tâm

xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ trình số: 104/TTr-TNMT, ngày 28/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thu hồi 691.0 m2 (Sáu trăm chín mươi mốt mét vuông) đất trồng rừng sản xuất, thuộc một phần thửa đất số 445, tờ bản đồ đất lâm nghiệp xã Hòa Bình của hộ ông Hoàng Văn Nhi và bà Linh Thị Dụ, hộ khẩu trường trú tại: Thôn Trung Thượng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn như sau:

 - Địa điểm thu hồi đất: Thôn Trung Thượng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

 - Lý do thu hồi: San mặt bằng trung tâm xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này giao các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND xã Hòa Bình giao Quyết định này cho hộ ông Hoàng Văn Nhi và bà Linh Thị Dụ; Niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã Hòa Bình, nhà văn hóa thôn Trung Thượng, xã Hòa Bình;

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Văn Quan đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện Văn Quan;

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Hòa Bình thu GCNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan để chỉnh lý hồ sơ Địa chính theo quy định;

4. Hộ ông Hoàng Văn Nhi và bà Linh Thị Dụ có trách nhiệm nộp GCNQSD đất đã được cấp trước khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao đất cho UBND xã Hòa Bình;

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Hòa Bình quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Cá nhân, tổ chức có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, HS.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lương Đình Bảo

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,688

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:57:47

  Chi tiết:

   Hôm nay: 65

   Tuần này: 1764

   Tháng này: 5083

   Năm nay: 13754

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com