Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo về việc Công khai dự toán ngân sách huyện năm 2018 và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện

Thứ Năm, 28/12/2017 - 14:10

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĂN QUAN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 209A/TB-UBND                                 Văn Quan, ngày 13 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc Công khai dự toán ngân sách huyện năm 2018

và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện

                      

                    Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ tình hình kết quả thực hiện năm 2017 và dự toán NSNN năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo công khai số liệu và thuyết minh về dự toán ngân sách huyện năm 2018 và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện.

          Trong đó:

- Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2018: 19.400 triệu đồng, (Trong đó: Dự toán tỉnh giao: 18.500 triệu đồng, huyện tăng dự toán thu 900 triệu đồng so với tỉnh giao);

- Tổng chi ngân sách huyện năm 2018: 453.637 triệu đồng, (Trong đó: Dự toán tỉnh giao 452.737 triệu đồng, huyện tăng chi 900 triệu đồng so với dự toán tỉnh giao từ nguồn tăng dự toán thu ngân sách).

(Chi tiết như các biểu kèm theo)                             

Nơi nhận:                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;                                                                                           CHỦ TỊCH

- Phòng VH&TT (đăng cổng TTĐT huyện);

- Lưu: VT.

      

                                                                                                           Nguyễn Đình Đại

    

Đính kèmDung lượng
thuyet minh du toan.doc209.5 KB
CK DT 2018 (Trinh HDND).xls206.5 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,680

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:53:42

  Chi tiết:

   Hôm nay: 57

   Tuần này: 1756

   Tháng này: 5075

   Năm nay: 13746

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com