Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

Thứ Sáu, 29/09/2017 - 14:52

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3883/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

 

 
 

              CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức  là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017;

          Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 tại Tờ trình số  291/TTr-HĐTDVC ngày 26 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non năm 2017 đối với 40 thí sinh (có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo).

          Điều 2. Giao cho Phòng Nội vụ niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển tại trụ sở làm việc của cơ quan, gửi Thông báo đến từng thí sinh trúng tuyển theo quy định.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH

- Nh­­ư Điều 3 (TH);

- Sở Nội vụ;

- TT.HU; TTHĐND huyện;                                                                         

- CT; PCT UBND huyện;            

- Thành viên HĐTDVC;                                                                        

- Lư­­u: VT, HSTD.                                                                         

                                                                                       Nguyễn Đình Đại

 

 

Đính kèmDung lượng
Bieu ket qua cham phuc khao theo Thong bao.xls31 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,687

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:57:01

  Chi tiết:

   Hôm nay: 64

   Tuần này: 1763

   Tháng này: 5082

   Năm nay: 13753

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com