Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo về việc tuyển sinh người học theo chế độ cử tuyển năm học 2017 – 2018.

Thứ Năm, 28/09/2017 - 15:17

UBND HUYỆN VĂN QUAN

PHÒNG NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 164 /PNV - ĐTBD

Văn Quan, ngày 19  tháng 9 năm 2017

V/v tuyển sinh người học theo chế độ cử tuyển năm học 2017 – 2018.

 

 

Kính gửi:

        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

        - Phòng Văn hóa và thông tin. 

         

Thực hiện Công văn số 927 /SNV-CCVC ngày 18/9/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển sinh người học theo chế độ cử tuyển tỉnh Lạng Sơn năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND huyện Văn Quan, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Văn Quan;

Phòng Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn; Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai những công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Thông báo nội dung và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn Công văn số 927 /SNV-CCVC ngày 18/9/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển sinh người học theo chế độ cử tuyển tỉnh Lạng Sơn năm học 2017 – 2018, bao gồm: Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng cử tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của người học theo chế độ cử tuyển… để người dân được biết, các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều có cơ hội đăng ký tuyển sinh.

(gửi kèm Công văn số 927 /SNV-CCVC ngày 18/9/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn được trên eOffice)

2. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Thông tin thông báo công khai nội dung Công văn này và Công văn số 927 /SNV-CCVC ngày 18/9/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn trên Cổng thông tin điện tử của huyện Văn Quan để người dân biết.

Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển mua hồ sơ tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; Địa chỉ: Số 04, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thiện hồ sơ và nộp về phòng Nội vụ huyện Văn Quan chậm nhất ngày 30/9/2017 để tổng hợp, xét tuyển theo quy định.

Phòng Nội vụ huyện Văn Quan trân trọng đề nghị UBND các xã, thị trấn; Phòng Văn hóa và Thông tin quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT UBND huyện;

- Lưu  NV.

  TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Lê Xuân Trường

 

Đính kèmDung lượng
Kem_vanban_SNV.xls28 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,837

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:06:11

  Chi tiết:

   Hôm nay: 23

   Tuần này: 1341

   Tháng này: 5232

   Năm nay: 13903

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com