Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan

Thứ Năm, 28/09/2017 - 14:08

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 3841/QĐ-UBND

Văn Quan, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

tài sản khác gắn liền với đất đã cấp tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông báo số 89/TB-UBND ngày 19/7/2017 của UBND huyện Văn Quan về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp tại xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ trình số 67/TTr-TNMT, ngày 15/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 304456 và số BE 304457 của hộ ông Hoàng Văn Đại và bà Liễu Thị Biên.

Địa chỉ: Thôn Nà Chả, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

STT

Số sêri

Số vào sổ cấp Giấy

Thửa đất số

Tờ bản đồ

Diện tích

(m2)

Loại đất

Địa chỉ thửa đất

1

BE 304456

CH 01093

375

86

310,4

Đất trồng cây hàng năm khác

Đồng Nà Ngòa, thôn Bản Hẻo

 

 

 

409

86

444,4

2

BE 304457

CH 01094

419

86

322,2

 

 

 

420

86

583,9

 

2. Lý do thu hồi: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp nêu trên có 04 thửa đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường PTCS xã Trấn Ninh ngày 31/9/1997, số sêri H 962880, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00271 QSDĐ theo Quyết định số 709 QĐ/UB-XD ngày 14/7/1997.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này giao các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau:

1. UBND xã Trấn Ninh giao Quyết định này cho hộ ông Hoàng Văn Đại và bà Liễu Thị Biên; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; Niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND các xã Trấn Ninh và điểm sinh hoạt khu dân cư thôn Nà Chả, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện Văn Quan;

3. UBND xã Trấn Ninh thu GCNQSD đất của hộ ông Hoàng Văn Đại và bà Liễu Thị Biên tại Điều 1 chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để chỉnh lý hồ sơ Địa chính theo quy định;

4. Hộ ông Hoàng Văn Đại và bà Liễu Thị Biên có trách nhiệm nộp GCNQSD đất đã được cấp cho UBND xã Trấn Ninh.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Cá nhân, tổ chức có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, HS.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lương Đình Bảo

 

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 40,681

  IP của bạn: 50.19.34.255

  Thời gian: 2018-02-20 06:53:59

  Chi tiết:

   Hôm nay: 58

   Tuần này: 1757

   Tháng này: 5076

   Năm nay: 13747

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com