Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Năm, 27/07/2017 - 08:20

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC

TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  QUA DỊCH VỤ

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

STT

Lĩnh vực/tên thủ tục hành chính

Mã TTHC

Số Quyết định ban hành

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

 

Lĩnh vực

 

 

Có thực hiện

Không thực hiện

I

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch tại UBND huyện Văn quan

 

 

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

X

 

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

X

 

3

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

X

 

4

Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

X

 

5

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

X

 

6

Thủ tục Đăng ký việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

 

X

 

7

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

X

 

8

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

X

 

9

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

X

 

10

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

X

 

11

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

X

 

12

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

 

X

 

13

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

X

 

14

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

X

 

15

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

X

 

16

Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

X

 

II

Lĩnh vực chứng thực

 

Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực tại UBND huyện Văn Quan

 

 

13

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

 

X

 

14

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

X

 

15

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

X

 

16

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

 

X

17

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

 

 

X

18

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

 

 

X

19

Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

 

X

20

Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

 

X

21

Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

 

X

22

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

 

X

23

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

 

 

X

24

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

 

X

 

III

Lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Quan

 

 

25

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh/thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

X

 

26

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 

X

 

27

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

X

 

28

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

X

 

IV

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

 

Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 08/11/2016Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

trên địa bàn huyện Văn Quan

 

 

29

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

 

X

 

30

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

X

 

31

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

X

 

32

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

X

 

33

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia – tách – hợp nhất – sáp nhập

 

X

 

34

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

X

 

35

Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

X

 

36

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

X

 

37

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

X

 

38

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi bị mất hoặc hư hỏng)

 

X

 

39

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

X

 

40

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

X

 

41

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện).

 

X

 

V

Lĩnh vực đấu thầu

 

Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục

hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết

của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

42

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

 

X

 

43

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

 

X

 

44

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

 

X

 

45

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

X

 

46

Thủ tục thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư

 

X

 

47

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

X

 

48

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

X

 

VI

Lĩnh vực gia đình

 

Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục

hành chính lĩnh vực Gia đình tại Ủy ban nhân huyện Văn Quan

 

 

 

49

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

X

 

50

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

X

 

VII

Lĩnh vực dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

Quyết định số 4427/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với

việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thuộc

thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Văn Quan

 

 

 

51

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

 

52

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

 

53

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

 

54

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

X

 

VIII

Lĩnh vực đăng ký hoạt động thư viện tư nhân

 

Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

55

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

X

 

IX

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

 

Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục

 hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền

giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

56

Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”

 

X

 

57

Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Phố văn hóa” và tương đương

 

X

 

58

Thủ tục Công nhận lần đầu và công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

X

 

59

Thủ tục Công nhận lần đầu và công nhận lại “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

X

 

X

Lĩnh vực Hội

 

Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục

 hành chính trong lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về hội thuộc thẩm quyền

giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

60

Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội

 

X

 

61

Thủ tục thành lập Hội

 

X

 

62

Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội

 

X

 

63

Thủ tục chia; tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

 

X

 

64

Thủ tục đổi tên Hội

 

X

 

65

Thủ tục hội tự giải thể

 

X

 

66

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội

 

X

 

XI

Lĩnh vực tôn giáo

 

Quyết đinh số 478/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

67

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong  huyện Văn Quan

 

X

 

68

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện Văn Quan

 

X

 

69

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

X

 

70

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện Văn Quan

 

X

 

71

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

X

 

72

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện Văn Quan

 

X

 

73

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 

X

 

74

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi huyện

 

X

 

XII

Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Văn Quan

 

 

 

75

Thủ tục Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

X

 

76

Thủ tục Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

X

 

77

Thủ tục Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

X

 

XIII

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

 

Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục

 hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Văn Quan

 

 

 

78

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ

 

X

 

79

Thủ tục Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

X

 

80

Thủ tục Tặng Danh hiệu thôn, khu phố văn hóa

 

X

 

81

Thủ tục Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

X

 

82

Thủ tục Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến

 

 

X

 

83

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

X

 

84

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích đột xuất

 

X

 

85

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thành tích đối ngoại

 

X

 

86

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với nông dân, hộ gia đình

 

X

 

XIV

Lĩnh vực cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện

cơ chế một cửa đối với việc Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

tại UBND huyện Văn Quan

 

 

87

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

 

88

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

 

89

Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

X

 

XV

Lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa  đối với việc cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại UBND huyện Văn Quan

 

 

 

90

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

 

91

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

 

92

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

X

 

93

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

 

X

 

94

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

 

95

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

X

 

XVI

Lĩnh vực môi trường

 

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực

Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND  huyện Văn Quan

 

 

 

96

Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

X

 

97

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

X

 

XVII

Lĩnh vực tài nguyên nước

 

Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND  huyện Văn Quan

 

 

 

98

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 

X

 

99

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 

X

 

XVIII

Lĩnh vực chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

 

Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp                       Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc thẩm quyền                          giải quyết của UBND huyện Văn Quan

 

 

 

100

Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ đổ gãy gây nguy hiểm

 

X

 

101

Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn

 

X

 

102

Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 

X

 

XIX

Lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

 

 

103

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 23/3/2016Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

 

 

 

104

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

 

X

 

105

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 

X

 

XX

Lĩnh vực giáo dục tiểu học

 

Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 17/5/2017Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

106

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

 

X

 

107

Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học

 

X

 

108

Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

X

 

109

Thủ tục Giải thể trường tiểu học

 

X

 

110

Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

X

 

111

Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

X

 

XXI

Lĩnh vực giáo dục thường xuyên

 

Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

112

Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn

 

 

X

 

113

Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn

 

X

 

114

Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 

X

 

XXII

Lĩnh vực giáo dục trung học

 

Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

115

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

 

X

 

116

Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

 

X

 

117

Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

X

 

118

Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở

 

X

 

119

Thủ tục Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

 

 

X

 

120

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở (Trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác).

 

X

 

XXIII

Lĩnh vực giáo dục mầm non

 

Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục Mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

 

 

 

121

Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

X

 

122

Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

 

X

 

123

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

 

X

 

124

Thủ tục Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

 

X

 

125

Thủ tục Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non dân lập

 

X

 

126

Thủ tục Chuyển đổi cơ sở giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục Mầm non công lập

 

 

X

 

127

Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

 

128

Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

 

129

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

 

130

Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

X

 

131

Thủ tục Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

X

 

132

Thủ tục Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

 

 

X

 

133

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

X

 

134

Thủ tục Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

X

 

135

Thủ tục Công nhận phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở

 

X

 

XXIV

Lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng

 

Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong

công tác cấp Giấy phép xây dựng theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng  thuộc thẩm quyền của UBND huyện Văn Quan

 

 

 

Trường hợp xây mới

 

 

 

 

136

Đối với công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

 

X

 

137

Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

 

X

 

138

Đối với công trình quảng cáo

 

X

 

 

Trường hợp theo giai đoạn

 

 

 

139

Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

 

X

 

140

Đối với công trình theo dự án

 

X

 

141

Đối với công trình sửa chữa, cải tạo

 

 

X

 

142

Di dời công trình

 

X

 

143

Đối với công trình xây dựng có thời hạn

 

X

 

144

Đối với nhà ở riêng lẻ

 

X

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân.doc29.5 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 33,196

  IP của bạn: 54.234.190.237

  Thời gian: 2018-01-23 13:58:37

  Chi tiết:

   Hôm nay: 137

   Tuần này: 1712

   Tháng này: 6228

   Năm nay: 6228

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com