Thành viên mới
  • nvha
  • tp
  • mrnguyen
  • soytels
  • taichinhls
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users6 khách trực tuyến.
Đăng nhập

Quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi

Thứ Sáu, 11/11/2016 - 09:27

Nhằm triển khai, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã đúng quy định, đạt hiệu quả, ngày 24/10/2016, UBND huyện Văn Quan đã ban hành các Quyết định quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các TTHC lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, gồm:

1. Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực tại UBND huyện Văn Quan;

2. Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực tại UBND xã, thị trấn của huyện Văn Quan;

3. Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại UBND huyện Văn Quan;

4. Quyết định ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại UBND các xã, thị trấn của huyện Văn Quan;

5. Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Quan.

Đính kèmDung lượng
Q§ UBVQ CC1C LV Chøng thùc cÊp huyÖn.doc324.5 KB
Q§ UBVQ CC1C LV Chøng thùc cÊp x·.doc311.5 KB
QĐ UBVQ CC1C LV Hộ tịch cấp huyện.doc480 KB
QĐ UBVQ CC1C LV Hộ tịch cấp xã.doc432 KB
QĐ UBVQ CC1C LV Nuôi con nuôi cấp xã.doc269 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com