Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

Thứ Tư, 15/06/2016 - 09:39
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN
 
Số:  132/TB-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Văn Quan, ngày  15 tháng  6  năm 2016
 
 
                                                                             THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
 
 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
          Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc ban hành quy chế tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Căn cứ Hướng dẫn số 99/HD-SNV ngày 28/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016;
Căn cứ Kế hoạch số: 56/KH-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016,
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau:    
I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Ủy ban nhân dân các xã có nhu cầu tuyển dụng: Gồm 6 xã với nhu cầu tuyển dụng 06 công chức thuộc các vị trí, chức danh sau:
1. Chức danh Trưởng Công an: 05 chỉ tiêu.
2. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 chỉ tiêu
(Có biểu chi tiết kèm theo).
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ:
- Không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập.
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
- Trình độ tin học: Chứng chỉ A trở lên;
- Trình độ chuyên môn:
            + Công chức Trưởng Công an xã: Có trình độ Trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ ngành Công an trở lên, riêng đối với các xã khu vực III, có trình độ sơ cấp chuyên môn, nghiệp vụ ngành công an trở lên.
            + Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự: Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở và tương đương trở lên.
4. Điều kiện khác: Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục 1, Mục 3 Phần III Kế hoạch này, phải là người có hộ khẩu thường trú tại xã có nhu cầu tuyển dụng và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3 và Điều 7 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, hồ sơ không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);
c) Bản sao giấy khai sinh;               
d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
f) 05 phong bì có dán tem ghi rõ, đúng địa chỉ người dự tuyển.
2. Lưu ý:
- Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.
- Mỗi thí sinh phải đăng ký và chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, chức danh tại 01 xã có nhu cầu tuyển dụng.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
a) Nội dung xét tuyển: xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục 1, 3, 4, phần III của kế hoạch
b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại phần III kế hoạch này và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện và Trưởng Công an cấp huyện.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 15/7/2016.
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 15/7/2016.
3. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Văn Quan, phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).
4. Thời gian, địa điểm xét tuyển, thu lệ phí tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo sau.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 cho tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển.
Thông báo này được thông báo công khai trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện (phòng Nội vụ), trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyên Văn Quan./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy;        BC
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Báo Lạng Sơn (thông báo);
- Đài TT-TH huyện (Đưa tin);
- Phòng Nội vụ (Niêm yết);
-  Phòng VH-TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn (Niêm yết);
- Lưu: VT, NV.
 
                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Vy Thế Hồng
 

 

Đính kèmDung lượng
Bieu chi tiet TD cong chuc cap xa (kem thong bao).xls19 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 59,108

  IP của bạn: 54.80.103.120

  Thời gian: 2018-04-21 16:22:02

  Chi tiết:

   Hôm nay: 447

   Tuần này: 2596

   Tháng này: 6317

   Năm nay: 32285

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com