Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2015-2016

Thứ Năm, 02/06/2016 - 07:43

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĂN QUAN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 121 /TB-UBND                                  Văn Quan, ngày  31  tháng 5 năm 2016

 
THÔNG BÁO
                                         Thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch
chuyên viên hoặc tương đương năm 2015-2016
 
 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2015-2016, tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân triển khai nội dung Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan đơn vị (đính kèm Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn trên Eoffice).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lập và gửi hồ sơ, danh sách trích ngang công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch (theo mẫu đính kèm) về phòng Nội vụ chậm nhất  ngày 10/6/2016 để tổng hợp gửi Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

 

                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 Nơi nhận:                                                                           CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện;

- Lưu VT, NV.

 

 

 

                                                                                                 Vy Thế Hồng

 

 

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Bieu tong hop thi nang ngach chuyen vien va tuong duong nam2016.xls26.5 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 49,633

  IP của bạn: 54.224.148.23

  Thời gian: 2018-03-21 07:57:52

  Chi tiết:

   Hôm nay: 59

   Tuần này: 1959

   Tháng này: 6655

   Năm nay: 22738

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com