Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Kết luận phiên họp giao ban tháng 4 năm 2016

Thứ Sáu, 29/04/2016 - 09:20

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĂN QUAN

 

Số: 102/TB-UBND

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Văn Quan, ngày 29 tháng 4  năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp giao ban tháng 4 năm 2016

Ngày 26/4/2016, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp giao ban tháng 4 năm 2016. Sau khi xem xét, thảo luận báo cáo công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2016, đồng chí Vy Thế Hồng, Chủ tịch UBND huyện - chủ tọa cuộc họp kết luận, giao các cá nhân, phòng, ban liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2016 và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đồng chí Lương Đình Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Chỉ đạo, kiểm tra hoàn thiện phương án thực hiện nguồn kinh phí miễn thu thủy lợi phí.

- Cùng với cơ quan chuyên môn lên làm việc cụ thể với Sở Nông nghiệp và PTNT về khu đất lâm trường của huyện.

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ, thiết kế của các công trình có vướng mắc.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Tham mưu phương án thực hiện nguồn kinh phí miễn thu thủy lợi phí theo hướng dẫn của cấp trên (đảm bảo thanh quyết toán theo quy định).

- Chỉ đạo cán bộ đi kiểm tra công tác trồng rừng tại các xã phải có trách nhiệm để đảm bảo diện tích trồng rừng theo kế hoạch.

- Kiểm tra lại số liệu cuốc hố, cấp cây. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ xã, cán bộ phòng đi kiểm tra (báo cáo không đúng).

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt của xã Tràng Phái.

- Khẩn trương hỗ trợ kinh phí trồng khoai tây cho các xã thực hiện.

3. Trạm Thú y

            Tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng theo kế hoạch (xây dựng văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện).

            4. Trạm Bảo vệ thực vật

            Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng.

            5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Tiếp tục đôn đốc các xã làm giao thông nông thôn

- Tiếp tục giao thực hiện sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện.

            6. Ban QLDAXD huyện

            - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình đang thi công để đưa vào sử dụng. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ các công trình khởi công mới.

            - Chỉ đạo đơn vị thi công có trách nhiệm hút hết bùn đáy ao số 1 của bãi xử lý rác thải huyện.

            - Do các công trình nông thôn mới có quy mô nhỏ, để kịp thời hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã điểm Tràng Phái theo kế hoạch, UBND huyện cho phép lựa chọn nhà thầu xây lắp các công trình xây dựng nông thôn mới xã Tràng Phái (xã điểm) với hình thức chỉ định thầu.

            7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

            Chuẩn bị các điều kiện tổ chức ngày môi trường thế giới theo kế hoạch.

            8. Phòng Dân tộc

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình 135.

- Trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

- Lập danh mục các công trình đầu tư xây dựng phải căn cứ và nhu cầu thực tế và các danh mục được phép xây dựng theo quy định.

- Tổng hợp các công trình còn vướng mắc, báo cáo đồng chí Bảo (PCT) để xử lý.

            9. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tiếp tục đôn đốc đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện, đặc biệt là các xã thu đạt thấp.

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả công tác xây dựng cơ bản hàng tháng, quý, năm của huyện.

- Phân bổ kinh phí hỗ trợ giống khoai tây cho Phòng Nông nghiệp và PTNT để chi trả cho các xã thực hiện.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục (giáo viên giỏi, học sinh giỏi); làm tốt công tác tư tưởng cho giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Tổ chức kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016 (Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trước, sau đó thành lập đoàn kiểm tra của huyện).

- Chỉ đạo các trường hoàn thành nhiệm vụ năm học, bàn giao học sinh về địa phương nghỉ hè, bảo vệ cơ sở vật chất trong kỳ nghỉ hè.

- Có phương án xử lý biên chế, hợp đồng giáo viên, nhân viên (ghép lớp, dạy liên trường…) xong trước tháng 7/2016.

- Thông báo cho các xã, trường học thực hiện xã hội hóa về kinh phí vận chuyển gạo từ huyện về xã (hoặc các xã, trường học lên nhận tại huyện).

11. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

            - Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát đối với các xã thực hiện đạt chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2016.

            - Tham mưu báo cáo Sở Tài chính về kinh phí thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

            - Xem xét chọn 01 trạm y tế xã xây dựng đạt chuẩn quốc gia y tế xã năm 2016 (theo nguồn hỗ trợ của tỉnh).

            12. Đài Truyền thanh và Truyền hình

Trưởng đài Truyền thanh và Truyền hình thực hiện bàn giao công việc xong trước ngày nhận công tác tại đơn vị mới.

13. Phòng Nội vụ

            - Tiếp tục thực hiện công tác bầu cử theo quy định. Tham mưu thành lập tổ đi chỉ đạo, hướng dẫn các xã trong ngày bầu cử.

            - Báo cáo Sở Nội vụ về trường hợp theo đạo Hoàng Thiên Long để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

            14. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

            Tiếp tục chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng tháng 11 năm 2015.

            15. Phòng Văn hóa và Thông tin

            - Khẩn trương đẩy mạnh việc xây dựng 06 nhà văn hóa tại các thôn, phố chưa có nhà văn hóa.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền trực quan, lưu động…

- Khẩn trương hoàn thành báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015 theo quy định.

            16. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

            Tăng cường mức độ, khối lượng truyên truyền về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

            17. Thanh tra

            Tiếp tục tham mưu giải quyết vụ ông Lương Mạnh Chiến, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

18. Phòng Tư pháp

            Chọn Thị trấn Văn Quan và xã Yên Phúc để triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2016.

19. Công an huyện

- Đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Xây dựng văn bản chỉ đạo các xã tuyên truyền, vận động nhân dân đi bầu cử (người đi Trung Quốc làm thuê, đi xa nhà về bầu cử).

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông (vào đầu giờ và cuối giờ học của học sinh cấp 3) để hạn chế học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

20. Ban Chỉ huy quân sự

Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, báo cáo cấp trên theo quy định.

21. Các cơ quan đơn vị liên quan

- Nộp phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức và báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử; xây dựng mô tả vị trí việc làm gửi Phòng Nội vụ theo quy định.

- Các đơn vị hành chính thuộc huyện thực hiện cắt hợp đồng lao động hiện còn tại đơn vị theo quy định.

- Quan tâm thu nộp các loại quỹ theo quy định.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức (của đơn vị mình được phân công) đi chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp giao ban tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, MTTQ huyện;

- Các thành viên UBND huyện;

- Văn phòng HU;

- Các phòng ban thuộc UBND huyện;

- Ban QLDAXD; Đài TT&TH; các trạm: Thú y; BVTV; Khuyến nông; TT VH-TT TT Y tế; TT Dạy nghề; TT Phát triển quỹ đất; Chi nhánh VP ĐKĐĐ;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP HĐND và UBND huyện;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

               

                                            

                            

 

 

   Hoàng Xuân Cơ

 

 

                         

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 49,622

  IP của bạn: 54.224.148.23

  Thời gian: 2018-03-21 07:53:16

  Chi tiết:

   Hôm nay: 48

   Tuần này: 1948

   Tháng này: 6644

   Năm nay: 22727

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com