Bộ thủ tục hành chính

Các sở, ngành, huyện, TP

Về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ Ba, 26/04/2016 - 03:34

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĂN QUAN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  191/UBND-VP                                                    Văn Quan, ngày 22 tháng 4 

   V/v tổ chức trực và báo cáo

tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4

 

Kính gửi:- Các phòng, ban, ngành huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 322/UBND-TH ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ như sau:

1. Về việc trực trong dịp nghỉ lễ:

- Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn bố trí nghỉ hợp lý; phân công công chức, viên chức, người lao động trực trong những ngày nghỉ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và tổ chức.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức trực theo quy định.

2. Chế độ báo cáo trong dịp nghỉ lễ:

Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề quan trọng, nổi cộm, đột xuất phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./

                                                                                                                                       TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT.

   Hoàng Xuân Cơ

 

 

     

 

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 50,479

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-24 13:24:58

  Chi tiết:

   Hôm nay: 337

   Tuần này: 2069

   Tháng này: 7503

   Năm nay: 23586

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163 - EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com