Thành viên mới
  • ubndvanlang
  • sotaichinhls
  • vilocvu
  • solaodong
  • thanhpho
Người dùng trực tuyến
Hiện đang có 0 users20 khách trực tuyến.
Đăng nhập
Thực hiện Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã ban hành Thông báo số 51/TB-UBND ngày 15/5/2017 về việc Thông báo tuyển dụng viên chức là giáo viên Mầm non năm 2017 (sau đây gọi tắt là Thông báo số 51). Nay, Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan điều chỉnh nội dung trong Thông báo số 51 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Địa chỉ : Phố Đức Tâm I, Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3830.018; Fax (025) 383.0163

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN QUAN

www.langson.gov.vn/vanquan

EMAIL : trangttdtvanquan@gmail.com