Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Ủy ban nhân dân huyện

1. Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Đình Trường.

2. PCT (KT) UBND huyện: Bế Văn Nhớ.

3. PCT (VX) UBND huyện: Đường Thị Xuyến.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn