Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ Ba, 10/24/2017 - 13:26

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày 17 tháng 10 năm 2017 ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Trùng Quán đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao cho Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm đăng tải danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 lên trang thông tin điện tử của địa phương.

          Điều 3. Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trùng Quán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đính kèmDung lượng
2671-QD-UBND_1.PDF597.99 KB
quyết định công nhận.doc32 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn