Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Thông báo Về việc đính chính Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 42/QĐ-BXDNHĐT ngày 18/8/2017 của Trưởng Ban xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 09/20/2017 - 13:31

THÔNG BÁO

Về việc đính chính Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung

 tại Quyết định số 42/QĐ-BXDNHĐT ngày 18/8/2017 của Trưởng Ban

xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 
 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BXDNHĐT ngày 18/9/2017 của Ban xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 về việc đính chính Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 42/QĐ-BXDNHĐT ngày 18/8/2017 của Trưởng Ban xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 huyện Văn Lãng;

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 thông báo đến tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2017.

Đính chính Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 42/QĐ-BXDNHĐT ngày 18/8/2017 của Trưởng Ban xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

          1. Tại gạch đầu dòng thứ tư, Mục II, Khoản 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã in là: "Chương IV: 78, 82, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 117".

Đính chính lại là: "Chương VI: Điều 78, 82, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 117".

2. Tại gạch đầu dòng thứ hai, Mục II, Khoản 2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã in là: "Chương VI: Điều 142, 143".

Đính chính lại là: "Chương XI: Điều 142, 143, 144, 145".

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 huyện Văn Lãng thông báo để các thí sinh dự tuyển công chức cấp xã được biết.

Đính kèmDung lượng
1795-TB-HDTD_1.PDF611.37 KB
THONG BAO dinh chinh noi dung on tap thi tuyen CCCX 2017.DOC42.5 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn