Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

V/v điều chỉnh VTVL; rà soát, hoàn thiện bản mô tả và khung năng lực của từng VTVL trong CQ, TC hành chính

Thứ Năm, 05/11/2017 - 06:08

   Kính gửi:    Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 

Thực hiện Công văn số 332/SNV-TCBC&TCPCP ngày 17/4/2017 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh vị trí việc làm; rà soát, hoàn thiện bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính;

         Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện như sau:

         1. Về điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

a) Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm được phê duyệt (Phụ lục 2, Quyết định số 2047/QĐ-BNV) và Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức khi có sự thay đổi, biến động trong các trường hợp sau:

- Được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Văn phòng HĐND&UBND huyện)

- Cơ quan, đơn vị được tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Tính chất, đặc điểm, yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

          b) Trình tự, thủ tục điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện như trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức quy định tại Điều 9, 10 và Điều 11, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP.

2. Về tiếp tục hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm

Trên cơ sở bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện báo cáo UBND huyện tại thời điểm tháng 10/2016, đề nghị các cơ quan, đơn vị:

a) Thực hiện rà soát, tìm ra các điểm bất cập, các nội dung chưa thực sự phù hợp để tiếp tục hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo quy định.

b) Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện việc sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tối thiểu tương ứng đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

3. Thời hạn báo cáo

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện và gửi văn bản kèm theo hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm (nếu có điều chỉnh), bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm (nếu có nội dung cần hoàn thiện) về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 15/5/2017 để tổ chức thẩm định, tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ theo quy định.

(Có danh mục các cơ quan cần điều chỉnh và hoàn thiện cụ thể kèm theo)

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Nội vụ để trao đổi thống nhất thực hiện (điện thoại: 0205 3880 908)./.

Đính kèmDung lượng
921-UBND-NV_1.PDF882.34 KB
VB trien khai Vv ra soat, dieu chinh Ban mo ta, khung nang luc BAN IN.doc49 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn