Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

V/v xây dựng kế hoạch và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2017

Thứ Tư, 11/16/2016 - 03:10

           Kính gửi:            

- Các cơ quan chuyên môn của thuộc UBND huyện;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

                                        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

         

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020;

Thực hiện Công văn số 2061/SNV-CCVC ngày 02/11/2016 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2017.

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 với những nội dung sau:

Căn cứ thực trạng về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mục tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016 – 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp và đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2017 theo các Mẫu biểu đính kèm văn bản này, cụ thể:

1. Đối tượng là cán bộ, công chức đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 theo mẫu biểu số 01.

2. Đối tượng là công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 theo mẫu biểu số 02.

3. Đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở đăng ký theo mẫu biểu số 03.

4. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đăng ký tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 lập dự toán kinh phí theo  mẫu biểu số 04; 05.

Căn cứ số cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ kết thúc khóa học, tốt nghiệp trong năm 2017 (kể cả những trường hợp đã tốt nghiệp nhưng chưa được thanh toán hỗ trợ) thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút thì các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch dự toán kinh phí đề nghị thanh toán theo Mẫu biểu số 06 để UBND huyện tổng hợp gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cấp kinh phí thanh toán, hỗ trợ theo quy định.

Trong đó, đề nghị lưu ý một số nội dung:

* Đối với đào tạo trình độ sau đại học

Nội dung triển khai bao gồm cả khảo sát nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc (theo văn bản số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Quảng Tây, Trung Quốc chương trình học bổng do Chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đài thọ cho tỉnh Lạng Sơn theo chương trình hợp tác và các chương trình đào tạo khác phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn của tỉnh.

* Đối với bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý

Căn cứ thực trạng về trình độ, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khi xây dựng nội dung, chỉ tiêu kế hoạch cần bám sát, đảm bảo các mục tiêu tại Phụ lục Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016 – 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 953/QĐ-UBND ( gửi kèm công công văn này).

* Đối với bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, văn hoá công sở...

Kế hoạch xây dựng đảm bảo mục tiêu: hàng năm 70% – 80% cán bộ, công chức và tối thiểu 60% viên chức, 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức bắt buộc hàng năm theo yêu cầu công việc và vị trí việc làm.

* Đối với việc đăng ký tổ chức các lớp bồi dưỡng sử dụng ngân sách đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu về tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền mình quản lý hoặc thuộc lĩnh vực ngành quản lý, đăng ký nội dung tổ chức lớp bồi dưỡng và nhu cầu kinh phí để tổng hợp trình UBND huyện tổng hợp gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cấp kinh phí thanh toán, hỗ trợ theo quy định cấp kinh phí thực hiện trong năm 2017.

Dự toán kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BNV ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

* Đối với dự toán thực hiện thanh toán chế độ hỗ trợ, khuyến khích và chính sách thu hút

Cơ sở  thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích và thu hút:

- Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2016; Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 Ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020.

- Hướng dẫn số 11/HD-SNV-STC ngày 27/02/2016 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Văn bản đề nghị và các Biểu đăng ký gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp) Trước ngày 15/11/2016. Qua thời hạn trên coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

Văn bản và các biểu mẫu đính kèm được gửi qua eOffiec và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Văn Lãng tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/vanlang

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện đúng thời gian, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Phòng Nội vụ (ĐT:  0253.880.908) để trao đổi, thống nhất thực hiện./.

 

Đính kèmDung lượng
PNV_TrienKhaiXayDungKH_DangKyNhuCauDTBD2017.doc52 KB
MauBieu_XaydungKHDTBD_2016.xls80 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn