Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Dự án: Đấu nối đường Na Sầm – Na Hình (ĐT 230) với đường tuần tra biên giới, đoạn xã Thanh Long, huyện Văn Lãng - Hạng mục phát sinh lần 10)

Thứ Sáu, 04/08/2016 - 02:13

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Dự án: Đấu nối đường Na Sầm – Na Hình (ĐT 230) với đường tuần tra biên giới, đoạn xã Thanh Long, huyện Văn Lãng - Hạng mục phát sinh lần 10)

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đấu nối giữa các tuyến đường bộ với đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn I Dự án thành phần: Đấu nối đường Na Sầm – Na Hình (ĐT 230) với đường tuần tra biên giới, huyện Văn Lãng;

Căn cứ Thông báo số 720/TB-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Văn Lãng V/v thu hồi đất để phục vụ đầu tư xây dựng Dự án: Đấu nối đường Na Sầm – Na Hình (ĐT 230) với đường tuần tra biên giới huyện Văn Lãng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng tại Tờ trình số: 70/TTr-TNMT ngày  01 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi đất của 07 hộ gia đình, cá nhân có tên sau:

(Có biểu tổng hợp kèm theo)

Lý do thu hồi đất: Để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Dự án: Đấu nối đường Na Sầm – Na Hình (ĐT 230) với đường tuần tra biên giới, đoạn xã Thanh Long, huyện Văn Lãng - Hạng mục phát sinh lần 10).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

- Chủ tịch UBND các xã Hoàng Việt, Thanh Long có trách nhiệm giao quyết định này cho các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1; trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND các xã Hoàng Việt, Thanh Long, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư thôn Nà Khách xã Hoàng Việt; các thôn Nà Cà, Đâng Van xã Thanh Long, huyện Văn Lãng.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm trình UBND huyện phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện Văn Lãng.

- Giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi và tiến hành bàn giao mặt bằng cho đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đính kèmDung lượng
808-QD-UBND.PDF573.04 KB
809-QD-UBND.doc41 KB
Kem Quyet dinh 808.xls397.5 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn