Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Dự án di chuyển đường điện 35KV và 0,4KV để giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66trên Quốc lộ 4A

Thứ Hai, 01/18/2016 - 09:39

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích

quốc gia, công cộng (Dự án di chuyển đường điện 35KV và 0,4KV để giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình trên

đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

         

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng tại Tờ trình số 08/TTr-TNMT ngày 14/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi đất của 25 hộ gia đình, cá nhân có tên sau:

(Có biểu tổng hợp cụ thể kèm theo)

Lý do thu hồi đất: Để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Dự án di chuyển đường điện 35Kv và 0,4Kv để giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình trên đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

- Chủ tịch UBND các xã Tân Việt, Trùng Quán, Hoàng Việt và Tân Mỹ có trách nhiệm giao quyết định này cho các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1; trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại Trụ sở UBND các xã Tân Việt, Trùng Quán, Hoàng Việt và Tân Mỹ, tại nơi sinh hoạt chung của khu dân cư của các thôn Bó Min (xã Tân Việt), thôn Nà Phai, Nà Liệt và Lũng Vài (xã Trùng Quán), thôn Nà Tềnh (xã Hoàng Việt), thôn Nà Kéo và Nà Lẹng (xã Tân Mỹ).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm trình UBND huyện phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện Văn Lãng.

- Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi và thực hiện giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đính kèmDung lượng
16-QD-UBND.PDF832.12 KB
QĐ thu hoi dat du an.doc40 KB
Bieu kem theoQD Thu hoi dat.xls478.5 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn