Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Dự án: Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km 8 – Km 29 và Km 40 –Km 66 trên Quốc lộ 4A tỉnh Lạng Sơn – Hạng mục phát sinh)

Thứ Năm, 12/31/2015 - 03:51

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Dự án: Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km 8 – Km 29 và

Km 40 –Km 66 trên Quốc lộ 4A tỉnh Lạng Sơn – Hạng mục phát sinh)

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2014 của Bộ Giao thông vận tải V/v phê duyệt dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km 8 – Km 29 và Km 40 – Km 66 trên Quốc lộ 4A tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng tại Tờ trình số: 339/TTr-TNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi đất của 15 hộ gia đình, cá nhân có tên sau:

(Có biểu tổng hợp kèm theo)

Lý do thu hồi đất: Để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (dự án: Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km 8 – Km 29 và Km 40 – Km 66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn – Hạng mục phát sinh).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

- Chủ tịch UBND các xã Hoàng Việt, Tân Mỹ, Trùng Quán có trách nhiệm giao quyết định này cho các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1; trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND các xã Hoàng Việt, Tân Mỹ, Trùng Quán tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư các thôn Thâm Mè B, xã Hoàng Việt; Thôn Nà Lẹng xã Tân Mỹ; các thôn Lũng Vài, Nà Liệt Trong, xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm trình UBND huyện phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện Văn Lãng.

- Giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi và tiến hành bàn giao mặt bằng cho đại diện Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đính kèmDung lượng
4522-QD-UBND.PDF624.95 KB
QĐ thu hoi dat 4A phat sinh.doc35 KB
thu hoi dat 4A phat sinh.xls394 KB

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn