Các sở, ngành, huyện, TP
Menu chính

Hội đồng nhân dân huyện

1. Phó chủ tịch HĐND huyện: Lương Văn Vị.

2. Ủy viên Thường trực HĐND huyện: Mông Thúy Lợi

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.880.839; Fax: (025)3.880.839; Email: vanlang@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn