Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
29/08/2017 401/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 770/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tuyển sinh vào các trường sư phạm Các huyện, thành phố ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
15/08/2017 87/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 769/SY-VP Thông tư Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
15/08/2017 05/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 768/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạ Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
23/08/2017 7030/TB-BNN-VP Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 767/SY-VP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
24/08/2017 1265/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 766/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh) Các huyện, thành phố ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
18/08/2017 6295/CT-BNN-KH Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 765/SY-VP Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
18/08/2017 20/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 764/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
24/08/2017 1266/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 763/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Đề án ` Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội` Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
21/08/2017 1258/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 762/SY-VP Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Đoàn ĐBQH tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
25/08/2017 1267/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 761/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống Y tế địa phương giai đoạn 2016 - 2020 Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
21/08/2017 1256/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 760/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
27/08/2017 1287/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 759/SY-VP V/v ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của Bão số 7 năm 2017 Các huyện, thành phố; Ban chỉ huy PCTT tỉnh; Các sở ngành TV BCĐ tỉnh
15/08/2017 23/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 758/SY-VP Sao y Thông tư Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép Lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
10/08/2017 22/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 757/SY-VP Sao y Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở gi Các huyện, thành phố; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
22/08/2017 1259/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 756/SY-VP Sao y Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo 2017-2018 Các huyện, thành phố ; Các sở ngành TV BCĐ Giảm nghèo tỉnh
26/06/2017 08/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 755/SY-VP Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
03/08/2017 1287/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 754/SY-VP Quyết định phê duyệt đề án ( tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
23/06/2017 09/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 753/SY-VP Thông tư quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm Các Sở, ban, ngành; Các huyện, thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
18/08/2017 97/2017/NĐ-CP Chính phủ 752/SY-VP Nghị định Sừa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/08/2017 1944/CQLĐBI-TC Tổng cục đường bộ Việt Nam 751/SY-VP V/v bàn giao tài sản hạ tầng đường bộ điều chuyển cho địa phương quản lý UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
18/08/2017 79/NQ-CP Chính phủ 750/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
17/08/2017 3475/BHYT-BT Bảo hiểm xã hội Việt Nam 749/SY-VP V/v chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
23/08/2017 1262/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 748/SY-VP V/v chủ động triển khai ứng phó bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6 năm 2017 Các Cơ quan TV BCH Phòng chống TT; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/08/2017 11038/BTC-HCSN Bộ Tài Chính 747/SY-VP V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các CTMT năm 2017 Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
21/08/2017 11163/BTC-NNNS Bộ Tài Chính 746/SY-VP Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
16/08/2017 95/2017/NĐ-CP Chính phủ 745/SY-VP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Các đoàn thể tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
18/08/2017 80/NQ-CP Chính phủ 744/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
18/08/2017 1236/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 743/SY-VP Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
17/08/2017 1232/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 742/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
18/08/2017 78//NQ-CP Chính phủ 741/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn