Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
29/05/2017 838/QĐ-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam 584/SY-VP Quyết định ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành
03/07/2017 942/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 583/SY-VP Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Nhà nước ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
03/07/2017 29/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 582/SY-VP Sao y Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
05/07/2017 02/2017/TT-BVHTTDL Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 581/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
04/07/2017 59/NQ-CP Chính phủ 580/SY-VP Nghị quyết Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các huyện, thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Ngân hàng Nhà nước; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
23/06/2017 07/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 579/SY-VP Thông tư Quy định về Mã bưu chính quốc gia Các huyện, thành phố; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/07/2017 3519/KH-BNV Bộ Nội vụ 578/SY-VP Kế hoạch tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Nội vụ giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
03/07/2017 78/2017/NĐ-CP Chính phủ 577/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Đoàn TNCS HCM tỉnh
30/06/2017 257/HD-HVCTQG Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 576/SY-VP Hướng dẫn hoạt động đi thực tế của cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
05/07/2017 29/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 573/SY-VP Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
04/07/2017 58/NQ-CP Chính phủ 572/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
16/06/2017 2071/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 571/SY-VP Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 936/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 570/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố ; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 185/BC-BTP Bộ Tư pháp 569/SY-VP Báo cáo về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn liên quan đến chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân vê các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; UBND Thành Phố Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
30/06/2017 938/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 568/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án `Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027` Các huyện, thành phố ; Đoàn TNCS HCM tỉnh ; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
03/07/2017 479/QĐ-BCĐLNKGVX Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo 567/SY-VP Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo Các huyện, thành phố; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
21/06/2017 20/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 565/SY-VP Thông tư sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Các huyện, thành phố
20/06/2017 834/KTNN-TH Kiểm toán nhà nước 566/SY-VP V/v cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán NSNN năm 2018 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
29/06/2017 27/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 564/SY-VP Chỉ thị về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Sở Y Tế Lạng Sơn Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
02/06/2017 06/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 563/SY-VP Thông tư Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
02/06/2017 05/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 562/SY-VP Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung `Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và Truyền thông cơ sở` thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mơi giai đoạn 2016-2020 Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
28/06/2017 923/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 561/SY-VP QĐ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu Kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
30/06/2017 932/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 559/SY-VP Quyết định Về việc giao đảm nhận chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
23/06/2017 1432/CĐ-BXD Bộ Xây Dựng 558/SY-VP Công điện về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
08/06/2017 15/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 557/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Các huyện, thành phố; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
22/06/2017 278/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 556/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/06/2017 236/TB-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 555/SY-VP Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh B UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
20/06/2017 1970 Không 554/SY-VP Bản cam kết phối hợp triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
22/06/2017 23/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 553/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ ph Các huyện, thành phố; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
20/06/2017 1969 Không 552/SY-VP Bản cam kết phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn; UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn