Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
25/10/2017 1703/QĐ-MTTW-BTT Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1002/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án ( Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát triển, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư) đến năm 2020 Các huyện, thành phố; Các TV BCĐ 138 tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
06/11/2017 4171/QĐ-BVHTTDL Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1001/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
25/04/2017 574/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1000/SY-VP Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ
30/10/2017 4531/LĐTBXH-TE Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 999/SY-VP Sao y Công văn đề nghị thực hiện các kiến nghị, thông điệp của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5 Các huyện, thành phố ; Các đoàn thể tỉnh ; Các Sở, ban, ngành ; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
23/10/2017 66/TTr-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 998/SY-VP Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
27/10/2017 6150/BYT-KH-TC Bộ Y tế 997/SY-VP V/v giảm cấp ngân sách chi thường xuyên của các bệnh viện trong dự toán NSNN năm 2017 và năm 2018 Các huyện, thành phố ; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
16/10/2017 38/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 996/SY-VP Thông tư quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên đề xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Các huyện, thành phố; Hiệp hội DN tỉnh; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
01/11/2017 511/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 995/SY-VP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ( tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới) Các huyện, thành phố; Các HU, TU; Các cơ quan TV BCĐ về CTMT phát triển Lâm nghiệp
01/11/2017 119/2017/NĐ-CP Chính phủ 994/SY-VP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường,và chất lượng sản phẩm hàng hóa Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
18/10/2017 26/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 993/SY-VP Thông tư quy định tổ chức hoạt động văn hoá của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
27/10/2017 08/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ 992/SY-VP Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ; Các đoàn thể tỉnh ; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn ; Thường trực Tỉnh uỷ
31/10/2017 02/2017/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ 991/SY-VP Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố
26/10/2017 4314/QĐ-BNN-TCCB Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 990/SY-VP Sao y Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc Các huyện, thành phố ; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn ; Hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn ; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
31/10/2017 1669/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 989/SY-VP Quyết định phê duyệt Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
26/10/2017 118/2017/NĐ-CP Chính phủ 988/SY-VP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
30/10/2017 112/NQ-CP Chính phủ 987/SY-VP Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
30/10/2017 1665/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 986/SY-VP Quyết định về việc phê duyệt Đề án `Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025` Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
31/10/2017 11590/VPCP-V.I Văn phòng Chính phủ 985/SY-VP Về việc xử lý phản ánh của báo chí về vụ việc bắt giữ 6 đối tượng sản xuất và buôn bán dầu nhờn giả Các huyện, thành phố; Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các sở ngành TV BCĐ 389 tỉnh
24/10/2017 3814/QĐ-BCA-H43 Bộ Công An 984/SY-VP Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án khu giam bị án tử hình thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
31/10/2017 1670/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 983/SY-VP Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 Đoàn TNCS HCM tỉnh; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Các huyện, thành phố; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
27/10/2017 11443/VPCP-QHĐP Văn phòng Chính phủ 982/SY-VP V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành
27/10/2017 505/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 981/SY-VP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán các dự án vay vốn ADB; đánh giá tác động của các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi lên nợ công giai đoạn 2018-2020 Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
31/08/2017 3552/QĐ-BNN-PCTT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 980/SY-VP Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển XE Hộ ĐÊ` làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng chống thiên tai Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai ; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
21/10/2017 437/NQ-UBTVQH14 Uỷ ban thường vụ quốc hội 979/SY-VP Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
19/10/2017 474/BC-CP Chính phủ 978/SY-VP Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 Ban ATGT các huyện, TP ; Các huyện, thành phố ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Các cơ quan TV Ban ATGT tỉnh
24/10/2017 1618/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 977/SY-VP Quyết định Phê duyệt Đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn
13/10/2017 436/BC-CP Chính phủ 976/SY-VP Báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thuỷ điện (Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV) Công ty Điện lực LS; Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
25/10/2017 1622/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 974/SY-VP Quyết định Phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025 Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
19/10/2017 117/2017/NĐ-CP Chính phủ 973/SY-VP Nghị định Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại Các huyện, thành phố; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
05/10/2017 102/2017/TB-BTC Bộ Tài Chính 971/SY-VP Thông tư Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn