Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
14/11/2017 123/2017/NĐ-CP Chính phủ 1032/SY-VP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Các huyện, thành phố ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
29/09/2017 33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1031/SY-VP Thông tư Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Sở Tài Chính Lạng Sơn; Các huyện, thành phố; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/10/2017 21/2017/TT-BCT Bộ Công thương 1030/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng fomaldehyt và các amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Các huyện, thành phố ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
23/10/2017 22/2017/TT-BCT Bộ Công thương 1029/SY-VP Thông tư Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia Các huyện, thành phố ; Công ty Điện lực LS; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
30/08/2017 2355/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và công nghệ 1028/SY-VP Quyết định phê duyệt Khung `Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025` Các huyện, thành phố; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn
13/11/2017 122/2017/NĐ-CP Chính phủ 1027/SY-VP Nghị định Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Các huyện, thành phố; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
10/11/2017 15259/BTC-QLG Bộ Tài Chính 1026/SY-VP Sao y Công văn chỉ đạo tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 Công ty Điện lực LS ; Hiệp hội DN tỉnh ; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
15/11/2017 04/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và đầu tư 1025/SY-VP Sao y Thông tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia Các huyện, thành phố; Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ; Ngân hàng Nhà nước ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
10/11/2017 1760/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1024/SY-VP Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố; Các đoàn thể tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Thường trực Tỉnh uỷ
13/11/2017 528/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 1023/SY-VP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2017, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
13/11/2017 12093/VPCP-NN Văn phòng Chính phủ 1022/SY-VP Về việc bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
09/11/2017 40/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1021/SY-VP Thông tư Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ Các huyện, thành phố ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
11/11/2017 12070/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1020/SY-VP V/v báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại Các huyện, thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
13/11/2017 1785/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1019/SY-VP Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng Các huyện, thành phố ; Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ngân hàng Nhà nước ; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/11/2017 884/TB-BCĐĐHG Ban chỉ đạo điều hành giá 1018/SY-VP Sao y Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 13 tháng 10 năm 2017 Bảo hiểm xã hội tỉnh ; Ngân hàng Nhà nước ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
09/11/2017 19/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1017/SY-VP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng Các huyện, thành phố
07/11/2017 9199/BKHĐT-KTĐN Bộ Kế hoạch và đầu tư 1016/SY-VP V/v sử dụng vốn từ Dự án PPSSE do ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1 hợp phần tỉnh Lạng Sơn Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/11/2017 1427/BQLDA2-PID6 Bộ Giao thông vận tải - Ban Quản lý dự án 2 1015/SY-VP V/v báo cáo thay đổi Lãnh đạo phụ trách Dự án ĐTXD công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT Các cơ quan TV BCĐ thực hiện CTGPMB đường Cao tốc Bắc Giang - LS
07/11/2017 523/TB-VPCP Văn phòng Chính phủ 1013/SY-VP Sao y Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017 Các huyện, thành phố; Các sở ngành TV Ban Đại diện HNCSXH tỉnh
08/11/2017 1735/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1012/SY-VP Sao y Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng Các huyện, thành phố ; Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ; Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra tỉnh Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/11/2017 5106/QĐ-BYT Bộ Y tế 1011/SY-VP Quyết định Về việc đính chính Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở Các huyện, thành phố ; Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khoẻ cán bộ tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Tài Chính Lạng Sơn
06/11/2017 120/2017/NĐ-CP Chính phủ 1010/SY-VP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Sở Thông tin Lạng Sơn
06/11/2017 121/2017/NĐ-CP Chính phủ 1009/SY-VP Nghị định Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam Các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
18/09/2017 92/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1008/SY-VP Thông tư Quy định về lập dự toán, phân bổ và Quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
25/10/2017 116/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1007/SY-VP Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
25/10/2017 115/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1006/SY-VP Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
25/10/2017 115/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1006/SY-VP Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
07/11/2017 14/CT-BCT Bộ Công thương 1005/SY-VP Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Công ty Điện lực LS; Hiệp hội DN tỉnh; Đài truyền hình Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn; Các huyện, thành phố ; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Công an tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
01/11/2017 38/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải 1004/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đ Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
09/11/2017 117/NQ-CP Chính phủ 1003/SY-VP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 Thường trực Tỉnh uỷ; Các huyện, thành phố ; Các Sở, ban, ngành

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn