Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Văn bản sao lục
Ngày văn bản Số văn bản Cơ quan ban hành Số sao lục Tiêu đề Nơi nhận
22/11/2017 15803/BTC-QLCS Bộ Tài Chính 1063/SY-VP V/v Kéo dài thời gian thực hiện đối với khoán kinh phí mua sắm tập trung năm 2017 Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
23/11/2017 12550/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1062/SY-VP V/v Kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng NSTW Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
16/11/2017 1819/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1061/SY-VP Quyết định phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
24/11/2017 1872/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1060/SY-VP Quyết định Về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 8 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2017 Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
16/11/2017 125/2017/NĐ-CP Chính phủ 1059/SY-VP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế qu Các huyện, thành phố; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn
22/11/2017 121/NQ-CP Chính phủ 1058/SY-VP Nghị quyết về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Các huyện, thành phố ; Ngân hàng Nhà nước ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/11/2017 48/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1057/SY-VP Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/10/2017 44/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1056/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/09/2017 28/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1055/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp, công về quan trắc Tài nguyên và môi trường Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/10/2017 41/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1054/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
11/09/2017 26/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1053/SY-VP Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Các huyện, thành phố; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng tỉnh; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/10/2017 43/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1052/SY-VP Thông tư Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/10/2017 45/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1051/SY-VP Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn Các huyện, thành phố ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
23/10/2017 40/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1050/SY-VP Thông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thuỷ văn, hải văn, môi trường không khí và nước Các huyện, thành phố ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ;Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
10/11/2017 15216/BTC-NSNN Bộ Tài Chính 1048/SY-VP V/v kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước `Bà mẹ Việt Nam anh hùng` Các huyện, thành phố ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn
23/10/2017 42/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1049/SY-VP Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thuỷ văn Các huyện, thành phố ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
29/09/2017 99/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1047/SY-VP Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018 Ban dân tộc; Các huyện, thành phố; Hội CC Binh tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn
22/11/2017 12475/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 1046/SY-VP V/v rà soát, giao kế hoạch vốn TPCP năm 2017 Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/10/2017 111/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1045/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề c Các huyện, thành phố; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
29/09/2017 98/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1044/SY-VP Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 Các huyện, thành phố ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
06/10/2017 106/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1043/SY-VP Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Các huyện, thành phố ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
05/10/2017 105/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1042/SY-VP Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 Các huyện, thành phố ; Ngân hàng CSXH tỉnh ; Ban dân tộc ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/10/2017 110/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1041/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đ Các huyện, thành phố ; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Công an tỉnh Lạng Sơn ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn ; Sở Y Tế Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
07/11/2017 47/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 1040/SY-VP Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Các huyện, thành phố ;Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
20/10/2017 112/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1038/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Các huyện, thành phố ; Công an tỉnh Lạng Sơn
20/10/2017 113/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính 1037/SY-VP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
16/11/2017 45/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1036/SY-VP Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố ; Chi cục kiểm dịch; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ;Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
16/11/2017 123/2017/NĐ-CP Chính phủ 1035/SY-VP Nghị định chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần Các huyện, thành phố ; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn ; Ngân hàng Nhà nước ; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn ; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
08/11/2017 27/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo 1034/SY-VP Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Các huyện, thành phố ; Đoàn TNCS HCM tỉnh ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn
15/11/2017 9556/CT-BNN-BVTV Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 1033/SY-VP Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc Các huyện, thành phố

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn